Simulia 3DEXPERIENCE

Simulacija proizvoda, prirode i života

Smanjite broj fizičkih prototipova

PREUZMI BROŠURU

 
 

Zašto virtuelno testiranje?

Kao sastavni deo Dassault Systemes 3DEXPERIENCE platforme, a baziranoj na revolucionalrnoj Abaqus tehnologiji, Simulia aplikacije ubrzavaju proces ocenjivanja performansi, pouzdanosti i bezbednosti materijala i proizvoda bez potrebe da se kreiraju fizički prototipovi.Kontaktirajte nas > 

 
 

Simulia Stress Engineer aplikacija (MDSX)

Napredne tehnike analize i simulacije napravljene na pristupačan način! Rad u aplikacijama je definisan tako da korisnik ne mora da ima duboko znanje o simulacionim tehnologijama. Napredno rešenje se upotrebljava out-of-the-box i automatske opcije, koje se prikazuju korisniku, su intuitivne i interaktivne opisane jezikom konstruktora. Nelinearna simulacija se izvršava na način da korisnici ne moraju da biraju da li je linearno ili nelinearno ponašanje koje žele da testiraju već sistem to radi automatski za vas. Mreža konačnih elemenata se kreira automatski i može se prilagođavati adaptivno – u zonama gde je potrebno sitniti a u drugim zonama ukrupniti – tako da osigura visok nivo dobijenih rezultata za svaku simulaciju. Korisnici dobijaju konstantno vođenje kroz jasno mapiran proces sa naznakom gde su u simulacionom procesu i šta treba da se izvrši sledeće.


Kontaktirajte nas > 

 
 

SIMULIA Structural Analysis Engineer (DRDX) aplikacija

Predefinisana podešavanja za linearne, nelinearne (single ili multi-step) strukturne i termalne analize

Tipovi analiza: Static, Frequency, Buckling, Thermal, Modal Dynamic

Interaktivan pristup poznatim Abaqus funkcionalnostima

Procedure za termalnu i strukturnu analizu u stanju mirovanja ili prelaznih pojava.

„Dynamic response“ analiza uključuje „modal transient“ i „modal harmonic“ analizu

Simulacija ponašanja(rada) u realnosti pod opterećenjem

Veliki broj opterećenja i graničnih uslova su dostupni


 
 

Linearni i nelinearni materijali

Uključujući plastičnost metala i hiperelastičnost za gumu (elastomere)

Kontakt (surface pairs, detection, general contact, initialization)

Delovi u okviru sklopa mogu da budu definisani da su u inicijalnom kontaktu

Deformabilan, neprekidan kontakt između delova i sklopova

Delovi u okviru sklopa se mogu pomerati unutar i izvan zone kontakta zavisno od opterećenja

Visok kvalitet mreže konačnih elemenata direktno na geometriji, uključujući podršku za „rule-based meshing“

Automatsko generisanje mreže sa tetrahedralnim elementima, uključujući specifikaciju tipa elementa

Podržano drastično smanjenje vremena proračuna na radnim stanicama sa više CPU jezgara ili klasterima

Efikasno postprocesiranje i izveštavanje kako u interaktivnoj formi tako i u štampanoj.


Kontaktirajte nas > 

 
 

Testiranje ambalaže i pakovanja

Sve vrste virtuelnih testova prema standardima možete izvršiti u virtuelnom svetu kako bi izbegli troškove u proizvodnji. 


Kontaktirajte nas > 

 
 

Testiranje obuće

Sve vrste testova obuće sa uticajem na čoveka prema standardima možete izvršiti u virtuelnom svetu kako bi izbegli troškove u proizvodnji. 


Kontaktirajte nas >