Simulia 3DEXPERIENCE

Simulacija proizvoda, prirode i života

Smanjite broj fizičkih prototipova

PREUZMI BROŠURU

 
 

Zašto virtuelno testiranje?

Kao sastavni deo Dassault Systemes 3DEXPERIENCE platforme, a baziranoj na revolucionalrnoj Abaqus tehnologiji, Simulia aplikacije ubrzavaju proces ocenjivanja performansi, pouzdanosti i bezbednosti materijala i proizvoda bez potrebe da se kreiraju fizički prototipovi.Kontaktirajte nas > 

Testiranje pre prototipa

Simulia je skup najboljih simulacionih alata na tržištu koji omogućavaju kompletno tesiranje i najsloženijih sklopova i interakcija – od prve faze razvoja do početka proizvodnje!

Izaberite najbolje rešenje

Simulia aplikacije ubrzavaju proces ocene performansi, pouzdanosti i bezbednosti materijala i proizvoda bez potrebe da se kreiraju fizički prototipovi koji podižu cenu razvoja i odlažu izlazak na tržište.

3DEXPERIENCE

Simulia je i sastavni deo Dassault Systemes 3DEXPERIENCE platforme – dostupna „on premise“ kao standardna licenca ili ON CLOUD, sa maksimalnom fleksibilnošću u pogledu izbora simulacionih alata i investicije u datom trenutku.

 
 

Simulia Stress Engineer aplikacija (MDSX)

Napredne tehnike analize i simulacije napravljene na pristupačan način! Rad u aplikacijama je definisan tako da korisnik ne mora da ima duboko znanje o simulacionim tehnologijama. Napredno rešenje se upotrebljava out-of-the-box i automatske opcije, koje se prikazuju korisniku, su intuitivne i interaktivne opisane jezikom konstruktora. Nelinearna simulacija se izvršava na način da korisnici ne moraju da biraju da li je linearno ili nelinearno ponašanje koje žele da testiraju već sistem to radi automatski za vas. Mreža konačnih elemenata se kreira automatski i može se prilagođavati adaptivno – u zonama gde je potrebno sitniti a u drugim zonama ukrupniti – tako da osigura visok nivo dobijenih rezultata za svaku simulaciju. Korisnici dobijaju konstantno vođenje kroz jasno mapiran proces sa naznakom gde su u simulacionom procesu i šta treba da se izvrši sledeće.


Kontaktirajte nas > 

SIMULIA korisničke uloge

Izaberite specifični paket alata za vaše proizvode

 
 

SIMULIA Structural Analysis Engineer (DRDX) aplikacija

 • Predefinisana podešavanja za linearne, nelinearne (single ili multi-step) strukturne i termalne analize

 • Tipovi analiza: Static, Frequency, Buckling, Thermal, Modal Dynamic

 •  Interaktivan pristup poznatim Abaqus funkcionalnostima

 • Procedure za termalnu i strukturnu analizu u stanju mirovanja ili prelaznih pojava.

 • „Dynamic response“ analiza uključuje „modal transient“ i „modal harmonic“ analizu

 • Simulacija ponašanja(rada) u realnosti pod opterećenjem

 • Veliki broj opterećenja i graničnih uslova su dostupni


 
 
 • Linearni i nelinearni materijali

 • Uključujući plastičnost metala i hiperelastičnost za gumu (elastomere)

 • Kontakt (surface pairs, detection, general contact, initialization)

 • Delovi u okviru sklopa mogu da budu definisani da su u inicijalnom kontaktu

 • Deformabilan, neprekidan kontakt između delova i sklopova

 • Delovi u okviru sklopa se mogu pomerati unutar i izvan zone kontakta zavisno od opterećenja

 • Visok kvalitet mreže konačnih elemenata direktno na geometriji, uključujući podršku za „rule-based meshing“

 • Automatsko generisanje mreže sa tetrahedralnim elementima, uključujući specifikaciju tipa elementa

 • Podržano drastično smanjenje vremena proračuna na radnim stanicama sa više CPU jezgara ili klasterima

 • Efikasno postprocesiranje i izveštavanje kako u interaktivnoj formi tako i u štampanoj.


Kontaktirajte nas > 

Primeri dostupnih simulacija

šta god da proizvodite - simulia ima rešenje!

Odoo image and text block

SIMULIA FeSafe

Analiza dugotrajnosti kroz FEA simulacije zamora materijala

FE-SAFE paket obuhvata:

 • kompletnu analizu zamora materijala bez obzira na kompleksnost uticaja opterećenja i različitih sila

 • moćnu analizu zamora materijala elastomera kakvi se koriste u amortizaciji vibracija/buke kod infrastrukturnih projekata (naročito kod šinskih koridora tramvaja, železnice, metroa)

 • Verity modul - prema patentiranom Verity Structural Stress Method-u za šavno, tačkasto, standardno zavarivanje

 • TURBOlife - termomehaničke analize zamora materijala sa jedinstvenom sposobnošću da identifikuje i proračuna devijacija usled zamora materijala

Odoo image and text block

SIMULIA Tosca Structure

Topološka optimizacija konstrukcija uz Abaqus simulacije

Jednostavno definišite parametre i zadatke za Tosca Structure softverski alat koji će interaktivno raditi sa 3D Abaqus/Standardnim modelom.

Projektant pokreće, izvršava, analizira i optimizuje zadatke direktno u poznatom Abaqus/CAE softverskom okruženju.

Konzistentnost provera setapa za optimizaciju prati se odvija automatski.

Jedno integrisano korisničko okruženje sa istim interfejsom za optimizacije i FEA simulacije za loop kontinuiranog naizmeničnog rada u Tosca Structure i Abaqus alatima.

Odoo image and text block

SIMULIA CST Studio Suite

Testiranje elektronike: PCB, baterija i antena

Elektronika danas nije samo deo "svojih" tradicionalnih proizvoda, već uzima sve veći procenat vrednosti i u automobilskoj industriji, beloj tehnici, kućnoj automatici.. Za sve ove proizvodne tri ključne komponente su same PCB ploče, antene i baterije - te SIMULIA ima odgovarajuća rešenja za sve ove elemente proizvoda.

Saznaj više >

 
 

Testiranje ambalaže i pakovanja

Sve vrste virtuelnih testova prema standardima možete izvršiti u virtuelnom svetu kako bi izbegli troškove u proizvodnji. 


Kontaktirajte nas > 

 
 

Testiranje obuće

Sve vrste testova obuće sa uticajem na čoveka prema standardima možete izvršiti u virtuelnom svetu kako bi izbegli troškove u proizvodnji. 


Kontaktirajte nas > 

SIMULIA Power Flow

KGH simulacije velikih objekata

Čak i kada je konstrukcija rađena u drugim rešenjima a ne u CATIA softveru, malo je opcija kada treba uraditi precizne CFD simulacije takvih prostora.

SIMULIA i ovde poseduje najmoćnija rešenja u industriji, a jedan takav je i primer simulacije ventilacije pariske filharmonije u toku post-covid otvaranja..

Saznaj više >

Odoo - Sample 1 for three columns

PowerFlow simulacije disanja i disperzije patogena

Odoo - Sample 2 for three columns

PowerFlow simulacije kretanja velikih vazdušnih masa u urbanim sredinama

Odoo - Sample 3 for three columns

PowerFlow u cilju simulacije buke otpora vazduha u kabini automobila

Simulacije procesa termoformiranja plastike

Ono što posebno odlikuje SIMULIA rešenja jeste da verovatno postoji simulacioni paket za bilo koji scenario i proizvodni proces koji vam može zatrebati. Pri čemu ne govorimo o "načelnim" simulacijama već o kompletnom detaljnom i preciznom testiranju koje uzima u obzir sve relevantne parametre datih procesa - kao što je ovaj primersimulacije termoformiranja plastike.

Saznaj više >

SIMULIA WAVE6

Simulacije vibracija i buke

Simulacije vibracija i buke iz svih izvora i scenarija:

 • buka u enterijeru (objekta, vozila) i eksterni izvori buke u smislu konstrukcije, akustike i protoka vibracija / zvučnih talasa

 • šumovi u vozilima svih vrsta (Drivers ear Sound Pressure Level - SPL) koji nastaju usled pulsiranja pristiska na omotač/karoseriju vozila u kretanju, ili vazduha u HVAC/KGH sistemima

 • buka koja dolazi sa bočnih prozora vozila svih vrsta i sa kolovoza/šina, uz različite scenarije udaljenosti od bankina, u tunelima malog preseka (npr kod urbane železnice - metroa)

 • spoljašnja zvučna difrakcija koja potiče od samog vozila (sirene vozova u cevima metroa,  motora automobila, točkova na asfaltu ili šinama)

 • obična kontinuirana strujanja fluida oko vozila u kretanju i kroz KGH/HVAC sisteme

 • zvukovi interne ventilacije u vozilima (sa ventilatora klimatizacije i slično)

SIMULIA Simpack RAIL MODUL

Proizvođači šinskih vozila simuliraće svoj proizvod, projektanti šinskih saobraćajnica simuliraće "svoje" mostove, nasipe, nadvožnjake, tunele, ali.. Ko će simulirati interakciju voza sa prugom, metroa u krivinama u tunelu ili na ukrštanju šinskih pravaca? 

Tu uskače SIMULIA SIMPACK RAIL MODUL koji sadrži alate koji se fokusiraju upravo na interakciju šinskih vozila i "njihovih" šina u kompleksnim scenarijama iz stvarnog života gde treba izračunati naginjanje, habanje, promenu geometrije usled dejstva velikih kompleksnih sila.. 

Ukratko - RAIL MODUL važan je začin za kreiranje digitalnog blizanca železničke i druge šinske infrastrukture.

Simpack Rail Modul >