Upravljanje dokumentacijom

Document management

Svaki proizvod čini njegova dokumentacija. Dokumentacija može biti 2D i 3D model, ugovor, tehnološka šema, elektro šema, layout ili dispozicija na papiru, fotografija, ponude i komercijalne informacije, korespodencija...

Svaki tip dokumenta zahteva centralizovano čuvanje, upravljanje i praćenje jer u suprotnom je veliki rizik od stvaranja grešaka, mešanja verzija kao i gubljenja dokumentacije. Svaki dokument toko životnog ciklusa ima različit status (u radu, odobren, arhiviran...)

3DEXPERIENCE platforma upravlja mnoštvom tipova dokumentacije i omogućava interaktivno praćenje i kolaboraciju između raznorodnih disciplina u kompaniji. Prodajnom timu trebaju tehničke informacije, postprodaji prodajne i tehničke informacije, inženjeringu ulazni zahtevi kupca...


 
 

3DEXPERIENCE upravljanje MS Office dokumentima

Korisnici Office aplikacija ne moraju da se navikavaju na neki novi softver već nastavljaju rad u njima poznatom okruženju a informacije se čuvaju centralizovano i klasifikovano.

 
 

Klasifikacija dokumentacije

Veće kompanije praktikuju da se dokumentacija klasifikuje po tipovima i da se samo određeni tipovi odobravaju na upotrebu korisnicima.

Primer: Klasi "Ugovori" može samo da pristupi komercijalni tim tako da ukoliko dođe do izmene forme ugovora ažurira se na jednom mestu i automatski se propagiraju izmene.

3DEXPERIENCE upravljanje 3D dokumentima

3d zahteva specifičan način upravljanja i zasebne aplikacije

 
 Kreiranje iteracije (verzije)

Nova verzija se automatski kreira klikom na "Save..." ikonicu u okviru Catia CAD aplikacija (korisnik nema mogućnost da kontroliše ovu opciju jer je bitno da sistem zabeleži svaku milisekunu rada korisnika)

Moguće je primeniti na Reprezentaciju ili samo na 3DShape

Više iteracija može da bude otvoreno u različitim Read Only Tabovima

Broj iteracija se može podešavati obzirom da mogu da služe kao backup rada korisika

 
 


Kreiranje Revizije kroz Web aplikaciju

Nova revizija može da se kreira pomoću web aplikacije "Colaborative Lifecycle Management" i time artikal koji je bio revizija A postane revizija B bez pokretanja Catia CAD aplikacije. 

 
 

Kreiranje Revizije kroz Catia aplikaciju

Ukoliko sve radimo kroz Catia CAD revizije možemo kreirati i kroz Catia interfejs koristeći "Save with options..." komandu i u tom dijalog prozoru izabrati revizionu šemu i koje specifikacije artikala treba naraviti novu reviziju.


Poređenje i analiza revizija

U Catia okruženju možemo uporediti dve revizije i ne samo da vidimo razlike u geometriji već interaktivno u boji i strukturi stabla.

 
 

 


Duplikacija

Kada treba brzo da kreiramo potpuno novu komponentu (novi serijski broj) na osnovu postojeće a da nemaju međusobne veze, vršimo duplikaciju. Interaktivno u Catia 3DEXPERIENCE okruženju možemo da izaberemo koje delove strukture dupliciramo a koje postojeće zadržavamo.

 
 

 


Evolucija

Serijski broj je novi, komponenta zadržava reference sa postojećim komponentama i standardnim delovima ali predstavlja unapređenu varijantu sličnog proizvoda.

Rute odobravanja

Svaki dokument može da ima sopstveni put odobravanja i menjanja statusa u platformi. Može da bude veoma jednostavna ruta do veoma komplikovana sa više nivoa odobravanja dokumenta.

Odoo text and image block
 
 

Bezbednost podataka i prava pristupa

Ko može da vidi i šta, kakva prava je moguće imati i dodeljivati.

 
 

Tok rada korisnika

Ovako izgleda tok rada gde korisnik vidi sve svoje aktivnosti koje treba da uradi, izvršava ih i menja status dokumenta.


Zatraži konsultaciju