Upravljanje projektima napravljeno po meri

za jednostavne ili za veoma kompleksne projekte

Odoo text and image block

Project Management - DPM

Aplikacija za upravljanje projektima koja povezuje zadatke i aktivnosti sa razvojem proizvoda i opreme radi statusa i procene u realnom vremenu.


Kontaktirajte nas> 

Pristup aplikaciji kroz Web interfejs

Nema potrebe za instaliranjem specijalne aplikacije što implicira da je dostupna korisniku u željenom trenutku sa bilo kog uređaja ili lokacije.

Program management

Upravljanje programima i svim projektima vezanih za neki program

Finansije projekta

Integrisane finansije u korelaciji sa resursima i aktivnostima daju kompletnu sliku projekta

Experiment

Premišljate se kako bi išao projekat ako uradite drugačiji proces? Napravite experiment i lako preradite aktuelni projekat sa ovim novim pristupom

 
 

Project Management - DPM video

Aplikacija za upravljanje projektima koja povezuje zadatke i aktivnosti sa razvojem proizvoda i opreme radi statusa i procene u realnom vremenu.


 
 

Startovanje projekta

Aplikacija za upravljanje projektima koja povezuje zadatke i aktivnosti sa razvojem proizvoda i opreme radi statusa i procene u realnom vremenu.

 
 

Izvršavanje aktivnosti

Aplikacija za upravljanje projektima koja povezuje zadatke i aktivnosti sa razvojem proizvoda i opreme radi statusa i procene u realnom vremenu.

 
 

Kalendari

Aplikacija za upravljanje projektima koja povezuje zadatke i aktivnosti sa razvojem proizvoda i opreme radi statusa i procene u realnom vremenu.

 
 

Program inteligence

Aplikacija za analitiku i upravljanje velikim brojem programa i projekata u realnom vremenu.

Namenjena korisnicima koji imaju veliku količinu projekata gde je od šume podataka potrebno lako izdvojiti vama relevantne informacije na osnovu kojih možete doneti ključnu odluku na vreme. 

Ključne karakteristike DPM aplikacije

3Dexperience project management

Pristup aplikaciji kroz Web interfejs - nema potrebe za instaliranjem specijalne aplikacije što implicira da je dostupna korisniku u željenom trenutku sa bilo kog uređaja ili lokacije.

Omogućava kreiranje: programa, projekata, zadataka i aktivnosti kao i grupisanje i zadavanje svih vezanih parametara (planovi realizacije, rokovi, finansije, dokumenta za isporuku itd…)

Uslovljavanje aktivnosti tako da jedna aktivnost ne može da počne dok se ne verifikuje druga aktivnost.

Podela zadataka na faze i definisanje preispitivanja između faza ili aktivnosti

Iskorišćenje prethodnih saznanja kroz templejte projekata

Nevidljivo upravljanje koje ne zahteva da izvršioci aktivnosti rade suvišnu administraciju, već kompletiranjem dokumenta, automatski se kompletira i aktivnost. To omogućava da nosioci zadataka ne provode vreme prikupljajući informacije već procenjuju status zadatka i na vreme raspoređuju resurse i uočavaju rizike

Pregled angažovanja na projektu/zadatku i po zadacima za svakog učesnika ponaosob.

Pregled angažovanih u odnosu na zahtevane resurse.

Mogućnost da budete u saglasnosti sa ciljevima kompanije kroz praćenje zadataka u odnosu na zadate ciljeve

Upravljanje i odlučivanje o prijavljenim problemima (neusaglašenostima) od strane tima.

Pregled toka zadataka kroz Gantogram

Praćenje srodnih zadataka pomoću grupisanja u Programe (npr. Ambalaža, Alati, Municija, Artiljerijska sredstva, Uređaji za komunikaciju, Data centri...)

Praćenje korisniku bitnih zadataka i aktivnosti - koji ne moraju biti međusobno povezani

Pregledan i korisnički intuitivan interfejs

Direktan import vaših starih projekata iz MS project-a ili preko csv formata


Zatražite ponudu