Upravljanje izmenama

Change management

 
 

Efikasno upravljanje izmenama

Change management aplikacija na 3DEXPERIENCE platformi zatvara kompletan ciklus vezan za izmene. Kod velikih kompanija proces izmene uključuje veliki broj koraka i odobravanja na svakom koraku dok kod malih inženjerskih timova proces izmene nije previše formalan ali ga ipak treba adekvatno zabeležiti.

Treba osigurati da svi relevantni ljudi komuniciraju na istoj platformi i imaju efikasnu komunikaciju i kolaboraciju prilikom izmena.

Kontaktirajte nas >

Procesi izmene

tri (3) procesa izmena u 3dexperience platformi

Formalni

Strukturno i jasno sprovođenje izmena sa analizom uticaja na kompletnu organizaciju i strukturu podataka

Fast-Track

Strukturno sprovođenje izmena ali samo kroz među-funkcionalne(među-zavisne) delove gde nije potrebno detaljno analizirati i vršiti procene uticaja izmene

Stand-Alone

Osnovno beleženje izmene tako da ne limitira u produktivnosti. Idealno za male timove ili pojedinačne korisnike.

Formalan proces

kod velikih kompanija

Identifikacija izmene

zahtev za izmenom je prvi korak

odobreni korisnici imaju pravo da podnesu zahtev za izmenom

Procena stručnjaka

analiza uticaja izmene na organizaciju

Vrši se analiza zahetva i usvajanje ili odbijanje predloga

Organizovanje izvršavanja

plan stručnog tima za srovođenje i implementaciju izmene

Odobravanje izmene i raščlanjenje na detaljne korake tzv "Change Action"

Implementacija izmene

sprovođenje i validacija implementirane izmene

 
 

Zahtev za izmenom

Change Requests (CR)

Pre nego što se preduzme bilo šta vezano za izmenu, u zahtevu za izmenom se opisuje željena izmena kako bi svi ključnim faktori mogli da donesu odluku na osnovu relevantnih podataka. Ukoliko ima više zahteva za izmenom mogu se grupisati u jedan Nalog za izmenu Change Order (CO)

Ovo je opcioni korak koji se implementira po želji korisnika 

Neki od razloga izmena su vezani za: redukciju cene, inovacija na proizvodu, zahteva marketinga, uočene greške u eksploataciji...

 
 

Nalog za izmenom

Change Order (CO)

Nalog predstavlja skup svih radnji, artikala i resursa koji su potrebni da se izvrši izmena. Takođe su definisane osobe koje kontrolišu, prate izvršavanje i odobravaju (sve to može biti ista osoba)

Procena izvodljivosti izmene

Change Assesment

Svaki nalog za izmenu nosi aktivnosti koje treba da se izvrše i vrši se analiza uticaja izmene jer neke izmene možda nose rizik koji kompanija nije spremna da izdrži pa će uticaj izmene u 3DEXPERIENCE platformi biti vidljiv svim relevantnim ljudima. Na osnovu analize može se doneti odluka o odobravanju izmene ili prekidu svih ili dela aktivnosti vezanim za konkretnu izmenu

Na slici vidimo artikle, vezane specifikacije i gde se sve koristi artikal nad kojim želimo da izvršimo izmenu


Analiza uticaja

Impact Analysis

Jedinstven korisnički interfejs prilikom svake faze sprovođenja izmene omogućava da se u web okruženju lako izvrši analiza i validacija svih aktivnosti. Sve opcije vezane za izmene su dostupne kako u Catia 3DEXPERIENCE okruženju tako i u web 3DEXPERIENCE okruženju. Vrlo često analiza uticaja izmene ne uključuje samo tehničke stvari već i komercijalne-finansijske pa 3DEXPERIENCE platofmra dozvoljava i ovaj vid analize uticaja izmena.


"Stand Alone" proces

kod malih timova i pojedinačnih korisnika

Odobravanje izmene

Promenite status odobrenih dokumenata kako bi mogli da menjate

Iz statusa Released u status In Work

Sprovođenje izmene

Nakon izmene odobrite izmenjene komponente

Time se zaključavaju za dalje menjanje i dobijaju novu verziju ili reviziju (zavisno od tipa izmene)

 
 

Proces izmena u jednom koraku

Korisnik je dovoljno da obeleži artikle nad kojima sprovodi izmenu, i nakon sprovođenja izmene verifikuje i odobri urađeno.

 

 
 

Upravljanje velikim brojem izmena

Change Inteligence aplikacija omogućava pretragu, i filtraciju velikog broja izmena i na taj način omogućava da lako dođete do relevantnih podataka i donesete odluke na bazi toga. Imate više godina prikupljenih podataka sa raznih strana tada vam treba Big data aplikacija.