SolidWorks Manage

PRVI POGLED NA SOFTVERSKO REŠENJE

 
 

 
 

Šta je SolidWorks Manage?

Sa rastom firme, dobijate rast informacija i povećanje složenosti tih informacija. SolidWorks PDM je mnogim firmama pomogao da upravljaju dokumentacijom i izmenama, ali sada imamo SolidWorks Manage softver, koji u potpunosti upravlja svim informacijama, dokumentima, aktivnostima, projektima i procesima u vašoj firmi.

Kroz SolidWorks Manage sada imate napredno upravljanje sastavnicama, varijantama proizvoda i tehnološkim normativima. Sve je to povezano sa podsistemom za upravljanje projektima i procesima u razvoju proizvoda, tehnologiji, nabavci, kvalitetu, proizvodnji i servisu. Po prvi put imate mogućnost da kompletnim poslovnim procesima upravljate sa jednog mesta i da imate uređen sistem rada na svim nivoima u firmi.

Sastavnice proizvoda, trpe česte promene i zahtevaju rad u više softverskih alata i često sadrže netačne informacije sakrivene u velikom broju Excel dokumenata u kojima se izrađuju. 

SolidWorks Manage povezuje sastavnice sa više izvora i čuva ih na jednom mestu prateći svaku izmenu sa izvora gde nastaje.

Možete ih kreirati ručno ako vam je neophodno da pre početka konstrukcije napravite određene analize,

Kada završite konstrukciju u SolidWorks softveru, Manage preuzima sastavnicu koju onda možete dopuniti sa potrošnim materijalom koji se ne crta u CAD softverima, kao što su boja, lepak, mazivo, elektromaterijal... Možete kreirati varijantne sastavnice za različita tržišta koje sadrže različite alternative materijala, pakovanja i ostale specifične zahteve koje svaki kupac ili tržište zahtevaju. Varijante proizvoda se mogu kreirati i bez editovanja konstrukcione dokumentacije u SolidWorks softveru. U okviru sastavnica je moguće filtrirati pozicije po tehnologiji proizvodnje, tipu dela i kroz filtere kreirati izveštaje, trebovanja, radne naloge i svu potrebnu dokumentaciju da se isprate procesi razvoja proizvoda, izrada tehnologije i planiranja i praćenja proizvodnje.

Neka vas širina SolidWorks Manage softvera ne uplaši. Mnogi korisnici ga koriste samo u domenu koji im je neophodan u poslovanju, a sa daljim rastom se u narednim godinama otvaraju i ostale funkcionalnosti koje softver svakako ima u sebi.

Microsoft Projekt, Excel ili vaš informacioni sistem (ERP) su verovatno veoma dobri alati u svom domenu, ali su diskonektovani od vaše tehničke i tehnološke dokumentacije iz SolidWorks ili drugih CAD softvera za mašinsko projektovanje ili elektrošemiranje.

SolidWorks Manage vam omogućava da kreirate planove za vaše projekte, sagledate ih kroz gantograme i distribuirate zadatke odgovornim osobama. Veliku razliku čini direktna povezanost svega pomenutog sa SolidWorks i ostalom povezanom dokumentacijom i kompleksnim relacijama koje ona u sebi sadrži. Individualni zadaci, kao što je izrada modela, crteža, sprovođenje simulacije se mogu dodeliti ljudskim resursima u firmi i njihov progres se može pratiti kroz kontrolne table i izveštaje.

Tipski projekti koje imate se mogu startovati iz prethodno pripremljenih šablona.

SolidWorks Manage vam omogućava da se usredsredite na razvoj i proizvodnju vaših proizvoda, dok on preuzima kontrolu nad vašim podacima.

SolidWorks Manage upravlja:

 • Razvojem proizvoda

 • Usklađuje konstrukcionu i tehnološku dokumentaciju

 • Lansira i upravlja proizvodnjom na bazi informacija iz konstrukcije i tehnologije

 • Upravlja kvalitetom

 • Upravlja procesima servisiranja

 • Prati materijalne troškove, troškove razvojnih i proizvodnih projekata i govori vam koliko zarađujete ili gubite novca

 • Integriše se sa vašim poslovno informacionim sistemima tako da iz njih uzima potrebne informacije i po potrebi ih obrađuje i vraća nazad.

 • Jednom rečju SolidWorks Manage upravlja životnim ciklusom vaših proizvoda i projekata i vodi računa da se posao završi u očekivanom kvalitetu, na vreme uz ostvarivanje željenog profita.

 Osnovni podsistemi - SolidWorks Manage

 Upravljanje artiklima, sastavnicama i varijantama proizvoda - Item Management

Na postojeću sastavnicu iz 3D CAD softvera potrebno je dodati artikle koji nemaju crteže i modele, deo konstrukcije se radi u drugim 2D ili 3D softverima, ili dokumentacija za automatiku i elektroniku potiče ECAD ili PCB softvera. Ako želimo na da imamo informacije o svim varijantama proizvoda koje klijenti žele da imaju a veoma je složeno da za svaku ovu varijantu kreiramo specifičnu tehničku dokumentaciju, postoji jednostavno rešenje. Raditi ove stvari kroz Excel tabele ili manuelnim upisivanjem na CAD sastavnicama može da dovede do grešaka i može da vam onemogući praćenje gde se šta upotrebljava. Ugrađujete komponente od različitih proizvođača, koristite različite repromaterijale, koje ste definisali u CAD softveru. Kada krene proizvodnja na tržištu su dostupne druge komponente i alternative, kako ne dirati konstrukciju, a u proizvodnju lansirati tačne informacije i iz toga generisati precizne kalkulacije cena? SOLIDWORKS Manage rešava sve pomenute probleme.

 
 

 
 

Podsistem za upravljanje tehnološkim postupcima, normativima i radnim nalozima

Tehnologija, ali integrisana sa konstrukcijom i proizvodnjom

Sve što je potrebno da se nabavi material, isplanira potrebno vreme i resursi, izračuna cena i lansira potrebna dokumentacija!

Definisanje redosleda operacija, ili definisanje rute kretanja materijala i delova kroz pogone ili radne centre

Izrada kalkulacija, tehnoloških normativa, određivanje cene koštanja proizvoda, izveštavanje

Izrada ponuda i kalkulacija za ponude

Praćenje izmena na konstrukcionoj i tehnološkoj dokumentaciji ili praćenje izmena na dokumentaciji koju dobijate od vaših kupaca

Programiranje CNC mašina, skladištenje, distribucija i praćenje izmena nad upravljačkim kodovima za mašine

Izrada planova kontrole i veza sa tehnološkim operacijama na koje se odnose

Planiranje i praćenje aktivnosti i utroška vremena tehnologa, konstruktora,  radnika u kontroli

Sistem za upravljanje procesima izmena i neusaglašenostima na svim nivoima u firmi

Odoo CMS - a big picture

Šta je to tehnološki postupak?

Svaki deo ili sklop u proizvodu se može raščlaniti na tehnološke operacije odnosno etape u proizvodnom procesu. Lista tehnoloških operacija sa definisanim tehnološkim postupcima predstavlja tehnološku sastavnicu dela ili sklopa 

Tehnološki postupak se sastoji od:

 • Lista tehnoloških operacija sa redosledom izvođenja, vremenima, ulaznim materijalima i ostalim pratećim informacijama

 • Tehnološka dokumentacija sa opisima tehnoloških operacija

  • Operacijski listovi (generišu se automatski kao izveštaji)

  • Instrukcije za montažu (SolidWorks Composer dokumentacija koja se čuva U PDM softveru i vezuje za tehnologiju)

  • Upravljački programi (G-kod) – dokument koji se čuva u PDM-u i vezuje se za tehnološku operaciju, a generisan je u SolidCAM softveru

  • Planovi kontrole (šeme kontrolisanja) – SolidWorks Inspection dokumenti koji se čuvaju u PDM-u i vezuju se za tehnološku operaciju, ili ceo postupak

Tehnološki normativi – Generišu se kao izveštaji ili se prosleđuju ERP softveru

 • Normativ osnovnog materijala (bazni materijal i indirektni materijali tipa farba, mazivo...)

 • Normativ pomoćnog materijala koji se koristi (troši) u okviru tehnoloških operacija (tipično za serijsku proizvodnju)

 • Normativ mašina, alata, pribora i kontrolnika potrebnih za izvršavanje tehnoloških operacija

 • Normativ rada (ljudski resursi)

Seminar od razvoja, preko tehnologije do proizvodnje

Od sastavnice iz konstrukcije do ERP softvera

 

 
 

NAPOMENA:

Mi razlikujemo tehnologiju kod firmi koje se bave uslužnom mašinskom obradom, visokoserijskom proizvodnjom ili pojedinačnom i maloserijskom proizvodnjom kompleksnih mašina i opreme!

Naše rešenje nije univerzalno već ga konfigurišemo po tipu industrije, tehnološkim mogučnostiima, veličini serije... 

Velika je razlika kod serijske i pojedinačne proizvodnje mašina, uređaja i opreme u nivou tehnološke dokumentacije. U serijskoj proizvodnji se zahteva visok nivo detalja i tačnosti, dok se u pojedinačnoj proizvodnji zahteva brzina i produktivnost, a detaljni utrošak se često prati nevezano od radnog naloga kroz režijske troškove.

Upravljanje zadacima i aktivnostima

Vaš posao se sastoji od velikog broja jednostavnih i raznorodnih aktivnosti koje je potrebno delegirati ljudima i ispratiti njihov status i stepen izvršenja. Ne želite kompleksne strukture podataka ni  gantograme. Sistem u kome radite ima mnogo poremećaja svakodnevno, a vi ne želite stalno da menjate rokove niti imate resurse za toliku administraciju. To je sve razumljivo i SolidWorks Manage možemo konfigurisati da lako delite zadatke, da te iste zadatke povežete sa dokumentacijom koju treba uraditi i da pratite izvršenje. Sa druge strane korisnici sistema imaju svoju listu zadataka i bez obzira na poremećaje i promene prioriteta, uvek se zna šta još od poslova čeka na izradu. Ako je to bitno, na kraju meseca je moguće generisati izveštaj o utrošenom vremenu po aktivnostima.

 
 

 
 

Upravljanje projektima - Projekt Menadžment

Ako sa klijentima potpisujete obavezujuće ugovore o isporuci mašina i opreme, ako imate u firmi velike infrastrukturne projekte, ako imate veliki broj razvojnih projekata  i ne želite da kasnite, onda je bitno da na vreme vidite da ste u problemu i da nemate dovoljno resursa da završite sve po planu.

Projekti u SolidWorks Manage softveru su neka vrsta "kontejnera", koja u sebi sadrži sve potrebne informacije i dokumentaciju vezanu za projekat. Sve aktivnosti se vremenski ograniče i dobija se gantogram koji se može menjati i prilagođavati specifičnostima projekta. U jednom prozoru se vide i dodeljuju raspoloživi resursi i zadaci. Videćete šta kasni, gde su problemi, ko je preopterećen?

 
 

 
 

  Upravljanje procesima - Process Management

SolidWorks Manage procesi su slični procedurama u SolidWorks PDM softveru ali su fleksibilniji i mogu da preslikaju svaki od vaših poslovnih procesa. Na primer, moguće je startovati proces i kada ne postoji dokumentacija, ili kreirati automatski potrebna dokumenta u zavisnosti od toka samog procesa i odlučivanja koje se dešava u samom procesu. Takođe je moguće nad istim dokumentom pokrenuti više procesa. Na primer, na sklopu vašeg proizvoda možemo imati više paralelnih procesa vezanih za izmene koje su zahtevane , dok se uporedo definišu procesi testiranja, ispitivanja funkcije ili procesi redukcije cene proizvoda. 

Proces može da pokrije sve propisane procedure u vašoj firmi, bilo da je to mesečno izveštavanje o utrošenom vremenu, obuka postojećih i novih zaposlenih, praćenje neusaglašenosti u proizvodnji i primena adekvatnih korektivnih mera, proces nabavke i upoređivanje ponuda dobavljača, proces reagovanja na reklamacije.

Najbolja stvar je što se Manage integriše direktno sa našim rešenjem za upravljanje dokumentacijom (SolidWorks PDM) i vašim informacionim sistemimana i može da posluži kao središte za konsolidaciju informacija na nivou cele firme. To znači da sastavnice, projekti i procesi u SolidWorks Manage softveru mogu da iskoriste postojeće informacije iz PDM softvera, vašeg ERP softvera bez gubitaka, sa mogućnošću za kreiranje konsolidovanih izveštaja. 


 
 

 
 

  Izveštavanje u realnom vremenu - štampani izveštaji i kontrolne table (Dashboards)

Jednostavno rečeno imate kontrolnu tablu (dashboard) vaših poslovnih aktivnosti. Statusi svih projekata, procesa, neusaglašenosti, problema, dokumenata, sastavnica i izmena na svim nivoima se mogu grafički prikazati i posmatrati u realnom vremenu. Svi izveštaji se na zahtev ili kroz proces mogu generisati u PDF, Excel, XML formatu ili se mogu upisati u neku drugu bazu podataka, koja bi koristila informacije o projektima, sastavnicama, tehnologiji, normativima, kalkulacijama, utrošenom vremenu i dalje ih obrađivala. Takođe ovaj podsistem možete iskoristiti da prikažete informacije iz drugih baza podataka, kao su poslovno informacioni sistemi (ERP, MES, Production Scheduling...).


 
  
 

Procesi za praćenje izmena

Svaka izmena na proizvodu se mora sprovesti tako da se sva vezana dokumentacija, crteži, uputstva, sastavnice, tehnološki postupci ažuriraju u skladu sa uticajem koju konkretna izmena pravi. Nekada je to veoma složeno ispratiti, naručito u okruženju u kome se paralelno razvija više proizvoda i vrše višestruke izmene.

Pogledajte video prezentaciju u kojoj se objašnjava kompletan tok procesa izmena na konstrukciji jednog proizvoda.

 Eksploatacija proizvoda i servis


Završetkom proizvodnje i isporukom proizvoda se ne završava njegov životni vek. Neophodno je voditi računa o proizvodima ali i o odnosima sa kupcima. SolidWorks Manage u sebi sadrži podsistem za upravljanje servisnim zahtevima i sistem za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM). Alternativno se možemo integrisati sa vašim postojećim CRM sistemom ukoliko ga već posedujete, odakle bismo mogli da koristimo bazu klijenata i dobavljača.

Čim vas pozove klijent i iznese problem vi kreirate servisni zahtev ili reklamaciju, koji u sistemu povežete sa firmom klijenta. Taj zahtev može biti osnovan ili ne, pa u tom smislu podsistem za upravljanje procesima vas vodi kroz sam proces čak i ako ste novo zaposlen i ako ne poznajete sve interne procedure u firmi. 

Ispostavilo se da je reklamacija osnovana, servisni zahtev prerasta u neusaglašenost, koju razvojni tim mora da ispita. Dodeljuju se zadaci odgovornim osobama. Ispostavilo se da je konstrukcija napravila propust. Neusaglašenost se u sistemu povezuje sa dokumentacijom proizvoda i sastavnicom na bazi koje je izrađen proizvod. Nakon ispitivanja uzroka, ispostavilo se da je neophodno sprovesti izmenu na podsistemu proizvoda. Zatvaranjem neusaglašenosti kao korektivna mera se predlaže izmena i sama izmena se inicira zahtevom za izmenu u okviru koga se definišu osobe koje su zaduženje za njeno sprovođenje, unose se i svi troškovi dodatnog razvoja i servisiranja proizvoda. Definišu se rokovi i obzirom da je reklamacija poremećajni faktor na gantogramima se sagledava šta će od postojećih projekata morati da sačeka rešavanje gorućeg problema! Pomeranjem roka za razvoj novog proizvoda, projekt menadžer ima vremena da smisli izgovor za novog kupca, zbog čega će isporuka mašine kasniti ili može da angažuje dodatne resurse na tekućim poslovima i proizvodnji, kako bi ispunio sve dogovorene rokove. 

Servisna služba na ovaj način pravi bazu svih reklamacija, kategorizuje ih i vezuje za dokumentaciju proizvoda, gde onda konstrukcija, tehnologija ili proizvodnja ima informacije o tome koje greške ne bi smeli da ponove. Takođe i služba kvaliteta ima informacije o najčešćim propustima koji se dešavaju u firmi i svoje procedure i procese može da koriguje kako ni jedan defekt ne bi završio kod kupca. Planiranje i praćenje proizvodnje


Kroz podsisteme za upravljanje projektima, procesima, sastavnicama, tehnološkim postupcima i normativima moguće je uspešno planirati i pratiti kompletnu proizvodnju za proizvode veće složenosti i manje i srednje serije, ali i u mnogim drugim situacijama. Firme koje projektuju, proizvode ili konfigurišu proizvode prema zahtevima kupaca su idealni korisnici našeg softvera. SolidWorks Manage sadrži kompleksnu sastavnicu i normativ proizvoda čijim izmenama sam upravlja, ima specifikaciju potrebnog materijala i vremensku osu na kojoj možemo da povežemo porudžbine vaših kupaca sa radnim nalozima, odnosno projektima u okviru kojih upravljamo raspoloživim resursima i rokovima. Na bazi ažurnih sastavnica nabavka tačno zna šta kupuje i do kada to treba da stigne, da bi zadovoljilo potrebe proizvodnje. Potrebno je samo da imate bazičan računovodstveno-finansijski softver sa magacinskim poslovanjem sa kim bismo se integrisali i poslali sve informacije o trebovanjima materijala, realnom utrošku, utrošenom vremenu i slično. Izbegnite nabavku skupih ERP rešenja jer ona ne rešavaju pitanje upravljanja vašim procesima na efikasan način, poput SolidWorks Manage softvera. 

Služba kvaliteta kroz SolidWorks Manage može da definiše sve procese za praćenje neusaglašenosti i donošenje adekvatnih korektivnih mera. Sami planovi kontrole se mogu distribuirati zajedno sa tehničkom i tehnološkom dokumentacijom tako da nikada pogrešna verzija dokumenta ili procedure ne završi u proizvodnji.

Kada je u pitanju serijska proizvodnja, SolidWorks Manage ima mogućnost serijalizacije sastavnica tako da se omogućava sledljivost dodeljivanje serijskih brojeva ili brojeva lotova za podsisteme koji se nabavljaju od dobavljača. Na ovaj način imate informaciju za svaku seriju proizvoda, od kog materijala iz kog lota ili šarže su napravljeni ili direktno ugrađeni svi delovi. Serijski brojevi i brojevi šarži vam daju mogućnost da ostvarite reklamaciju kod vaših dobavljača ili da znate koje serije proizvoda morate povući sa tržišta. Praćenje sledljivosti vas svrstava u red retkih firmi koje su organizaciono sposobne da ostvare praćenje na ovom nivou. Često je ovo uslov da se uopšte bavite proizvodnjom odgovornih i kompleksnih proizvoda!Softver za upravljanje, konsolidaciju, integraciju informacija i izveštavanje

SolidWorks Manage je takozvani record menadžment sistem, koji upravlja informacijom, podatkom isto kao što dokument menadžment upravlja dokumentima. Podatak može da bude artikal, ili nekakav alat i pribor koji se koriste u tehnološkom postupku, aktivnost, zaposleni... Podaci mogu biti strukturno ili funkcionalno povezani i imati vremensku osu, čime dobijamo upravljanje projektima, procesima i sastavnicama. Projekat je skup većeg broja faza, zadataka i milestonova. Proces je skup niza algoritamski povezanih aktivnosti, koje treba uraditi u određenom vremenskom okviru. Proces u svojoj proceduri (workflow) može da zahteva izradu određenih dokumenata i dodatnih aktivnosti za čije je praćenje dovoljan status. Svaki zadatak, problem (issue) ili drugi podatak (record) se može povezati sa bilo kojim entitetom u sistemu. Tako da ako imate proizvod, za njega možete imati vezane sve zahteve za unapređenje, sve servisne aktivnosti u eksploataciji i sve neusaglašenosti u proizvodnji. Nakon generisanja izveštaja na vama je samo da donesete pravu odluku!

SolidWorks Manage detaljan vodič sa primerima i objašnjenjima

solidworks manage >>