5-osna mašinska obrada


Odoo image and text block

Simultana  5-osna obrada

Softversko rešenje za programiranje 5-osnih CNC mašina. Inteligentne i moćne strategije petoosne obrade omogućavaju korišćenje SolidCAM softvera u obradi delova sa vrlo kompleksnom geometrijom, kao što su: jezgra i kaviteti kalupnih ploča, avio-delovi, rezni alati, lopatice turbina i propelera.


Odoo image and text block • Svaka 5-osna strategija obrade nudi korisnicima napredne opcije za kontrolu prilaza/linkovanje, kontrolu osa alata i izbegavanje kolizija.

 • Kompletna putanja alata sa svim prilazima i vezama između susednih prolaza se provera alatima za proveru kolizije. Posmak se takođe može menjati u toku prilaza, repozicioniranja i u toku same obrade kako bi i kretanje i opterećenje na alta u toku celog procesa obrade bilo što ravnomernije.

 • SolidCAM takođe nudi opcije za kontrolu nagiba alata u odnosu na radnu površinu, dajući korisniku kompletnu kontrolu nad finalnom putanjom alata.

SolidCAM SIM5X paketi

Standard

SolidCAM 5-osna simultana obrada u osnovnom paketu sadrži sledeće module:
 • SolidCAM Generic SIM5X
 • SolidCAM CAM Software: Simultaneous 5x Milling
 • SolidCAM Auto 3+2 Roughing 
 • SolidCAM Contour 5X Machining 
 • SolidCAM Rotary Finishing 4X 
 • SolidCAM 3 to 5 Axis Conversion 
 • SolidCAM Multi Axis Drilling 
 • SolidCAM Geodesic Machining 

Professional

Sadrži SolidCAM SIM5X Standard paket + sledeće module: 
 • SolidCAM Edge Breaking primena za 3 osno, 4+1 i 5 osno glodanje 
 • SolidCAM Edge Trimming 
 • Screw Machining Modul 
 • Multi-Axis Roughing Modul – specijalizovani modul za grubu obradu džepova - Korisniku su dostupne dve strategije: Offset-Based i Adaptive Roughing

Premium

Sadrži SolidCAM SIM5X Professional paket + sledeće module: 
 • Unlimited CRM power and support
 • Get access to all modules and features
 • Multiblade Machining Modul – specijalizovani modul za obrdu lopatica turbina 
 • Port Machining Modul – specijalizovani modul za obrdu blokova motora 
Odoo image and text block

Multiblade Machining


Specijalzovana strategija za brzu pripremu/programiranje obrade lopatica turbina, kao i samog tela turbine.  Modul sadrži strategije grube i fine obrade. Namenjen je kompanjama koje u svom proizvodnom programu često obrađuju lopatice turbina. Modul u sebi sadrži algoritme koji automatski definišu ispravne uglove nagiba i strategije repozicioniranja alata pri obradi turbine. 

Odoo text and image block

Port Machining

Port Machining strategija je specijalizovana vrsta obrade koja se primenjuje za obrade blokova motora, u brodogradnji i za druge specijalne namene sa savijenim otvorima kojima je pristup alata dosta otežan.

Omogućava korišćenje konusnih i lolipop glodala, vrši proveru kolizije alata i nosača alata sa komadom. 

U obradi se primenjuje kombinacija 3-osnog glodanja u zonama gde je to moguće, dok strategija automatski vrši tranziciju na 5-osnu obradu u zonama gde je 5-sna obrada neophodna. Obuhvata i grubu i završnu obradu. 

Odoo image and text block

Contour 5-Axis Machining

Konturna 5-osna strategija obrade vrši zakretanje alata duž kontinuiranog 3D profila, poravnjavajući osu alata sa linijama zakretanja koje definiše korisnik. Ove funkcionalnosti čine ovu vrstu obrade idealnu za uklanjanje oštrih ivica, ali i za prostornu gravuru na površini komada.

Odoo text and image block

Multiaxis Roughing

The Multiaxis Roughing operacija se koristi za grubu obradu džepova. Korisnik definiše granične površine (donju, gornju i bočne površine) koje SolidCAM zatim koristi kao granice za putanju alata.

Korisniku su dostupne dve strategije:

 1. Offset-Based

 2. Adaptive Roughing.

Odoo image and text block

Rotary Machining


Rotary Machining operacija je namenjena za glodanje delova na 4-osnim mašinama, i može se koristiti za glodanje cilindričnih delova kao što su i elektrode, jezgra i kalupi. Putanje alata su generisane direktno na 3D modelu.


 

Odoo text and image block

Swarf Machining

Swarf Machining omogućava korisniku da po radnoj površini vodi  bočne strane alata, uz mogućnost izbora odgovarajućeg ugla nagiba alata.

Ovakvo kretanje alata ima za rezultat izuzetno dobar kvalitet obrađen površine uz znatno skraćenje vremena obrade.

Odoo image and text block

Multiaxis Drilling


Multiaxis Drilling operacija koristi automatsku SolidCAM tehnologiju prepoznavanja otvora, omogućavajući korisniku da brzo i jednostavno kreira operacije bušenja, obrade otvora i rezanja navoja. Sve napredne operacije simultane 5-osne obrade dostupne u drugim tipovima obrade dostupne su i ovde, uključujući strategije naprednog linkovanja, zakretanja i detekcije kolizije. Zahvaljujući ovim funkcionalnostima, korisnik ima potpunu kontrolu nad putanjom alata.


Odoo text and image block

Convert HSM to Sim. 5-Axis Milling

Strategija koja omogućava da započnete definisanje putanje alata za neku od površina ili celog komada koristeći 3-osne strategije obrade kao npr.

HSM strategije i da nakon toga uradite konverziju već kreirane 3D strategije u 5-osnu strategiju.

Ovakav pristup olakšava i skraćuje pripremno vreme.

Simultane 5-osne strategije

Odoo - Sample 1 for three columns

Parallel Cuts

Strategija sa paralelnim kretanjima i koja sadrži tri podvarijante paralelnih kretanja u zavisnosti od površine na kojoj se primenjuje: Linear za ravne površine, Hatch (za blago zakošene površine) i Constant Z (za strme površine).

Odoo - Sample 2 for three columns

Parallel to Curve

Strategija obrade selektovane površine pri čemu su kretanja paralelna selektovanoj krivoj koja je najčešće jedna od ivica površine.

Odoo - Sample 3 for three columns

Parallel to Surface

Slična prethodnoj strategiji ali je razlika u tome što se su putanje paralelne zamišljenom preseku radne površine i površine vodilje.

Odoo - Sample 1 for three columns

Perpendicular to Curve

Suprotno Prallel to Curve strategiji. Ovde su putanje upravne na krivu vodilju.

Odoo - Sample 2 for three columns

Morph between Curves

Strategija u kojoj definišemo dve krive vodilje pri čemu se putanja alata prilagođava obliku početne i krajnje krive vodilje po radnoj površini obezbeđujućo konstantno opterećenje alata.

Odoo - Sample 3 for three columns

Morph between Surfaces

Slična prethodnoj strategiji sa osnovnom razlikom što ovde biramo površine vodilje umesto kriva vodilja.

Odoo - Sample 1 for three columns

Clearance Options

Definisanje zamišljenog dodatka na kompletan sklopa alata kako bi se izbegle sve nepredviđene kolizije.

Odoo - Sample 2 for three columns

Tool-Axis Control

Kontrola nagiba ose alata korišćenjem 12 različitih pristupa kontrole, kao što su npr. rotacija oko definisane tačke, vođenje ose duž linije ili krive. Alat se može takođe kontrolisati preko normale na radnu površinu i definisanjem ugla nagiba ose alata u odnosu normale na radnu površinu.

Odoo - Sample 3 for three columns

Gouge Checking

Funkcionalnost koja se nalazi unutar svake 5-osne strategije i predstavlja mogućnost definisanja kolizije alata sa površinama susednim radnoj površini koju obrađujemo.

SolidCAM - Ubrzaj svoje mašine!

Solfins isporučuje konsalting, implementaciju, obuku, podršku, postprocesore...