Pravilan prikaz elemenata u sklopovima

Derived representation

U mnogim industrijama je slučaj da sklop (3D CAD assembly) nije prosta suma sastavnih delova. Različite proizvodne operacije se primenjuju nad delovima kao što može biti bušenje u sklopu, brušenje, poliranje... U većini CAD sistema, uključujući i CATIA V5 nije lako predstaviti adekvatno takve elemente jer je u isto vreme potrebno prikazati kako izgledaju zasebni elementi kao i kada su sklopljeni i kada su nad njima izvršene tehnološke operacije. Naj češći slučaj rešavanja ovakvog izazova je kreiranje "fantomskih" delova koji predstavljaju završni sklop (ne prikazuje se u sastavnici jer bi bio duplikat i skriva se po potrebi da se prikažu polu fabrikati)

U CATIA 3DEXPERIENCE postoji specijalna funkcija koja se zove "Derived Representation" koja kopira svu aktivnu geometriju sklopa u jednu vizuelnu reprezentaciju. Ovo omogućava da se operacije koje dolaze nakon montaže prikažu u završnoj formi bez kreiranja i uklanjanja "fantomskih" delova koji sa sobom nose zasebne oznake i mesto u sastavnici koja se automatski generiše kao spisak svih elemenata u stablu sklopa i posle zahtevaju ručno brisanje i brigu o elementima koji su nepotrebni i služe samo za vizuelnu reprezentaciju.

Ultimativno ova mogućnost da se insertuje geometrija direktno u sklopove eliminiše potrebu da se kreiraju "Skeleton" delovi koji samo sadrže konstruktivnu geometriju bitnu za finalnu montažu (patterns, package boundaries, centrelines...) za ove slučajeve.


Pogledajte video derived configuration