SIMULIA Simpack - Rail modul za simulacije svih šinskih sistema
Simulacije za železnize, urbanu šinsku infrastrukturu, žičare, rolerkostere, itd.

SIMULIA Simpack je paket kompleksnih nelinearnih simulacija dostupnih u Dassault Systemes rešenjima, a SIMULIA Simpack Rail modul je specijalizovan dodatak Simpack paketu namenjen za sve vrste simulacija specifičnih za šinske sisteme bilo koje vrste - od železnice do žičara, od metroa do rolerkostera u zabavnim parkovima, odnosno šinskih sistema u rudarskim oknima za transport rude u korpama i na kolicima.

SIMULACIJE PONAŠANJA I PRORAČUNI ŠINSKIH SISTEMA

Odoo CMS - a big picture

SIMULIA Simpack Rail modul nije prosto zbir FEA i drugih specifičnih simulacija na primeru železnice i drugih šinskih sistema. U brojnim SIMULIA softverskim rešenjima dostupnim na 3DEXPERIENCE platformi naći ćete osnovne simulacione softvere i module za proračune i simulacije u svrhu optimizacije podvozja, kočionih sistema, opruga, kontrole mase, isto kao što ćete naći specifična rešenja za simulacije konstrukcija šinske infrastrukture (mostova, tunela, obzida useka, nosača elektroenergetskih postrojenja i kablova) itd.

Odoo - Sample 2 for three columns

Interakcija kočionih sistema i šinske infrastrukture

Odoo - Sample 3 for three columns

Ponašanje opruga i točkova u različitim scenarijima zanošenja, ukrštanja pod malim uglovima, itd.

Odoo - Sample 2 for three columns

Identifikacija rizičnih zona u specifičnim presecima šinskog sistema (trenje, zamor materijala, habanje)

Ovde je reč je zbiru specijalizovanih simulacija koje ne mogu jednostavno da se podvedu ni pod projektovanje šinske infrastrukture (od samih šina, preko pragova i baze, pa do betonskih i čeličnih konstrukcija mostova, nasipa, nadvožnjaka, preko kojih prolaze šine), niti mogu da se podvedu pod simulacije samih šinskih vozila i njihovih podsistema (kočioni sistemi, dimenzionisanje "šasije"/podvozja, proračun opruga i rasporeda mase).

Odoo - Sample 1 for three columns

Moćan softverski paket za bilo koju kompleksnost geometrije šinskog sistema

Odoo - Sample 2 for three columns

Nadzemna elektroenergetska mreža infrastrukture šinskog saobraćaja
(železnica, metro, tramvaji, trole)

Odoo - Sample 3 for three columns

Proračuni i dijagrami raznih scenarija na kritičnim tačkama šinske infrastrukture - krivine, prevoji, ukrštanja pod većim i manjim uglovima..

Odoo CMS - a big picture

Suština SIMULIA Simpack Rail modula je u tako u onoj "međuzoni", pre svega na mestu kontakta šinskih vozila sa prugom (ili kablom žičare, ili šinom tramvaja, itd), jer ponekad ni moćni SIMULIA Abaqus softverski alati (slika iznad) nisu dovoljni da predvide kompleksne scenarije stvarnog života - što je i jeste osnovni cilj kreiranja digitalnog blizanca infrastrukture na 3DEXPERIENCE platfromi.

Paket omogućava da izvedete proračune za međusobnu interakciju dva "objekata" (vozila i šina) )koji se ponašaju različito, imaju sasvim razičitu geometriju i dimenzije, i dejstvuju međusobno zbirom kompleksnih sila (centrifugalna i centripetalna, trenje, dilatacije, zamor materijala), naročito u nekim karakterističnim tačkama gde se standardno linearno kretanje šinskih vozila usložnjava i razlaže na sile u više pravaca (promena nivelacije, promena smera, promena ugla poprečnog preseka pravca, itd).

SIMPACK RAIL MODUL - Način primene u simulacijama za železnicu

Odoo - Sample 1 for three columns

Najčešće primene Rail modula

Standardna i savremena brza železnica, međugradska i urbana železnica (metro), laki gradski šinski sistemi i tramvaji, lokomotive za specijalne namene, specijalni tipovi vagona u kompozicijama, itd.

Odoo - Sample 2 for three columns

Biblioteka delova spremna za simulacije

Simpack Rail modul ima na raspolaganju sve standardne komponente kao što su cela podvozja sa točkovima, nezavisni izbor tipa točkova i profila, kao i veliku biblioteku opruga za amortizaciju tereta, itd.

Odoo - Sample 3 for three columns

Zadajte jednačinu softveru

Podešavanje simulacija je relativno jednostavno kao i kod drugih primena - unosom svih potrebnih elemenata koji definišu okvir scenarija koje simuliramo: geometrija sklopa i zadata opterećenja šinskih vozila, geometrija sklopa same šinske infrastrukture, itd.

ostali šinski sistemi

Odoo - Sample 1 for three columns

Žičare i panorame 
(obrnuti šinski sistemi)

Odoo - Sample 2 for three columns

Specijalni šinski sistemi sa multi-osnim opterećenjima i obuhvatom šina

Odoo - Sample 2 for three columns

Specijalni šinski sistemi transporta tereta i ljudi u procesnoj industriji, rudarstvu, itd.

Rail Wear - Proračuni habanja prema Krause/Poll i Arčardovom zakonu

Rail Wear alat iz Rail modula predviđa zone habanja točkova podvozja, ali i sami šina, odnosno zone na kojima će vremenom doći do izmene geometrije šine i/ili točka pre nego na drugim mestima. 

Rail Wear nakon simulacije isporučuje proračun količine materijala koja će biti "skinuta" u interakciji u zadatom scenariju, uzimajući u obzir kontaktnu zonu u datom sektoru pruge kao i sile koje se javljaju u tom delu pruge.

Korisnik bira između osnovnih "Krause/Poll" proračuna i detaljnijih proračuna habanja iz Arčardovog zakona.

Međutim, korisnik takođe dobija i mogućnost da sam odredi scenario i parametre, i da proširi modul sa proračunima habanja za svoj specifični slučaj.

Simulacije scenarija u kontaktnim zonama šinskih sistema

Odoo CMS - a big picture

Rail modul - Kad nije dovoljna simulacija šinskog vozila ni simulacija samih šina - već vam treba simulacija samog kontakta i interakcije u kontaktnoj zoni dinamičkog i statičkog objekta.

FLEXIBLE TRACK - simulacije kritičnih delova pruge

Minimalni uzorak šinskog sklopa koji se multiplicira u cilju simulacije

Simulacija dinamičkih sila na mostovima, nadvožnjacima, krivinama i pružnim prelazima

KALKER CONTACT (3rd Party)

Odoo CMS - a big picture

Kalker Contact - "3rd party" softver koji upotpunjuje Dassault Systemes SIMULIA Simpack Rail modul

Kalker Contact je poseban softverski interfejs za prikaz napredne softverske analize kontakata u šinskim sistemima profesora JJ. Kalker-a i E. Vollebregt-a unutar SIMULIA Simpack Rail modula.
Prikazani rezultati rezultat su proračuna ne-eliptičnih kontakata, uključujući i adhezione i klizne zone, kao i sile pritiska, udarne sile, itd.

Na Solfins sajtu možete preuzeti i Dassault System kraću brošuru o SIMULIA Simpack Rail modulu klikom na PDF ikonicu: .

Više o primeni 3DEXPERIENCE za infrastrukturne projekte:

Electrical 3D & Manufacturing Engineer (ELM)
Aplikacija specijalizovana definisanje 2D i 3D elektro, fluid, HVAC podsistema kao i automatizovano kreiranje dokumentacije za proizvodnju (formboard)...