Konstrukcija i proizvodnja alata i kalupa u SolidWorks softveru
Ceo proces od proizvoda, preko alata do proizvodnje

SolidWorks u svojoj osnovnoj konfiguraciji nudi funkcionalnost za izradu alata za livenje plastičnih masa, preciznog liva, livenje obojenih metela, kokila za livenje čeličnog liva i sl. Nakon što ste završili vaš deo ili ga dobili od naručioca alata, možete u nekoliko jednostavnih operacija da uračunate procente skupljanja, definišete livačke uglove, proverite da li je vaš deo tehnologičan u smislu analize livačkih uglova (Draft Analysis), detektovanja negativnih uglova (Undercut Detection) i provere debljine zidova odlivka (Thickness Analysis). U narednim koracima se mogu definisati i najsloženije ravni razdvajanja alata i ,,zakrpiti” sve rupe na delu, nakon čega dobijamo dve kalupne ploče koje dalje obradjujemo da bi smo definisali bočna jezgra, umetke, podizače i ostale mehanizme koji su tipični za ovu industriju. Krajnje jednostavno, moguće je izvršiti ekstrakciju elektroda za elektroerozivnu obradu iz geometrije kalupnih ploča. Same kalupne ploče se mogu pripremiti u za obradu na CNC mašini u SolidCAM modulu istog trenutka kada se završi model, pri čemu se zadržava asocijativnost putanja alata, pri svakoj izmeni geometrije

Da li želite da upravljate svim ovim informacijama ručno i iz glave?

Solfins ima rešenje za alatnice, pogledajte celu priču ispod!

 
 

Razvoj proizvoda

Veliki broj naših klijenata pored konstrukcije alata ima i razvoj proizvoda, gde je zapravo alatnica u službi proizvodnje. Primeri ovakvih firmi su Aling Conel, Tehnoplast, Metelac, SCGM i mnogi drugi. SolidWorks paleta proizvoda nudi sve potrebne opcije za razvoj proizvoda i izradu tehničke dokumentacije.

 
 

Simulacija procesa brizganja - SolidWorks Plastics

Bez obzira da li sami konstruišete proizvode ili konstruišete alate, SolidWorks Plastics softver vam omogućava da konstruišete delove koji će biti tehnologični za livenje. Bićete sigurni da ste napravili najjeftiniji deo, koji je pogodan za livenje i ima dobra mehanička svojstva. Konstrukcija alata će vam biti optimalna sa adekvatnim ulivanjem, hlađenjem i izbacivanjem. Čak i sam proces brizganja će biti potpomognut simulacijom procesa i svih procesnih paramertara na samoj brizgaljci.

 

 
 

Simulacija procesa hlađenja i deformacije delova

Za one koji imaju kompleksne delove i alate, značajno je pomenuti da je moguće simulirati kompletnu deformaciju dela nakon hlađenja u alatu, kako bismo bili sigurni da u procesu brizganja dobijamo delove koji su u traženim tolerancijskim granicama.

 
 

Podela dela na kalupne ploče - Core and Cavity

Proces konstrukcije alata započinje, definisanjem faktora skupljanja materijala nakon hlađenja. Mi zapravo povećavamo deo za taj procenat, koji se kreće najčešće u rasponu od 0.5%-3%. Prirodno je da se izvrši analiza livačkih uglova i detekcija negativnih uglova ili bočnih formi, koje u alatu zahtevaju posebne mehanizme. Sledeći korak je definisanje zona na delu koje se formiraju u ulivnoj i izbacivačkoj strani alata. To se zove podela. Sama podela može biti jednostavna ili veoma kompleksna. Bez obzira na to SolidWorks ima funkcionalnost da gotovo automatski od dela dođe do kalupnih ploča. Prvo se definiše linija podele, zatim površina podele, nakon toga se popunjavaju svi otvori, na kojima se komponente alata iz ulivne i izbacivačke strane alata dodiruju. Nakon toga definišemo gabarit kalupnih ploča i dobijamo dve polovine kalupa. U zavisnosti od složenosti, vadimo umetke koje proizvodimo kao posebne delove i montiramo u alat zbog habanja i lake izmenjivosti, definišemo mehanizme i umetke za bočno otvaranje i određujemo lokacije izbacivača, kanala za hlađenje i naravno ulivnih sistema.

 
 

Pozicioniranje kalupnih ploča u kućište alata - formiranje lejauta

Alat može da sadrži samo jedno "gnjezdo" ili da se u njemu brizga više istih ili više različitih delova. Sledeći korak je da u zavisnosti od veličine serije i zahteva kupca pozicioniramo kalupne ploče u alatu i da u tom procesu sagledamo šta se dešava kada se napravi izmena. SolidWorks inače podržava propagiranje izmena sa dela na kompletnu konstrukciju alata sa pratrćom dokumentacijom i tehnologijom.

SolidWorks ima mogućnost da se izmena propagira i u situacijama kada vam kupac pošalje STEP fajl dela za koji vi konstruišete alat, a onda pred kraj konstrukcije vam pošalje drugi deo u STEP formatu koji sadrži izmene. Zamenom STEP fajlova SolidWorks je će u 95% slučajeva propagirati izmenu kako treba i vi nećete morati da ponavljate veći deo posla koji ste uradili.

 
 

Ekstrakcija elektroda

Sitne forme, oštre ivice, uska rebra i kanali se ne mogu obraditi na CNC mašini. Zato se konstruišu elektrode pomoću kojih se na erozimatima dobijaju pomenute forme. Alaktroda je na neki način 3D model šupljine koju treba da napravi i SolidWorks kroz svoju bazičnu funkcionalnost može na lak način da kreira potrebnu geometriju elektroda, da ih ofsetuje za veličinu varnice koja se javlja u procesi elektroerozije. To znači da elektrodu pravimo manju od forme koju proizvodi upravo za veličinu varnice. Ta varnica zavisi od režima i kvaliteta površine koju želimo dobiti.

Postoji i drugi pristup, prisutan kod nekih firmi da se elektroda konstruiše na nazivnu meru, a da se onda u procesu programiranja kroz SolidCAM softver "lažiranjem" prečnika glodala dobije potrebna dimenzija.

 
 

Otvaranje novog projekta u PDM sistemu

SolidWorks PDM je softver koji omogućava centralizovanu izradu i praćenje izrade alata. On omogućava praćenje izmena i timski rad kroz laku podelu posla. Jedan konstruktor može uraditi koncept alata i podelu, dok drugi može da razrađuje detalje, treći radi elektrode, četvrti programira CNC mašinu. PDM je ta karika koja omogućava automatsko označavanje delova i dokumentacije i ažuriranje izmena koje napravi jedan korisnik, kod ostalih članova tima. PDM softver vam pomaže da automatizujete ponavljajuće poslove i omogućite da uvek aktuelna verzija dokumentacije i upravljačkih kodova završi u proizvodnji.

PDM omogućava klasifikaciju proizvoda i alata i kasnije laku pretragu. Još jedan plus je postojanje šablona i templejta za otvaranje novih projekata gde softver automatski kreira uvek istu strukturu foldera u okviru koje se dokumentacija skladišti uvek na tačno definisan način. Time se omogućava da bilo ko u firmi pristupi aktuelnoj verziji dokumentacije, da je pogleda, otštampa ili koristi za druge potrebe. Naravno kroz prava pristupa se možete osigurati da proizvodnja vidi samo lansiranu dokumentaciju i da niko ne može da izbriše ili otuđi intelektualnu svojinu vaše firme.

 
 

Konfigurisanje kućišta alata

Konstrukcija alata je u velikoj meri standardizovan proces i iz tog razloga, brojne firme (Meusburgera, Hasco...) nude gotove ili polugotove komponente, čak i cela kućišta koja se mogu lako i brzo nabaviti na tržištu.

3D CAD softver mora da prati taj proces i tu industriju i upravo je firma Solfins napravila kompletnu bazu komponenti i metodologiju rada za najefikasniju konstrukciju alata. Baza svih komponenti i kućišta se nalazi centralizovano u PDM softveru i dostupna je svim konstruktorima. Sve ploče i komponente u sebi sadrže potrebnu geometriju i šifre za poručivanje od dobavljača. 

Kada se komponenta ugradi u alat, sastavnica je odmah gotova i na osnovu nje se vrši poručivanje.

U ranijim koracima smo definisali kalupne ploče koje se sada ubacuju u kućište alata i na bazi potrebnog prostora vršimo izbor standardnog kućišta kompanije Meusburger.

Izborom gavaritnih dimenzija sve ostale dimenzije i pozicije otvora i rupa dolaze na svoje mesto. Interfejs softvera je rađen na srpskom jeziku.

 
 

Tehnički crteži alata za livenje plastike

Krajnji izlaz u proizvodnju su radionički crteži sa dimenzijama i tolerancijama i sklopni rteži za montažu, na kojima se automatski ispisuju sastavnice, generiđu projekcije i preseci.

Samo kotiranje u SolidWorks softveru je automatizovano i veoma produktivno. 

Ceo sistem rada se zasniva na činjenici da standardno kućište u biblioteci sadrži sklopne crteže i radioničke crteže svih ploča, pa se ti crteži samo ažuriraju kada se kućište preuzme iz biblioteke i postavi u tekući projekat.

Svaki crtež dela dobija jedinstvenu oznaku koja je neponovljiva u sistemu, što predstavlja preduslov za lako praćenje proizvodnje i omogućava vam da markirate sve delove radi lakšeg praćenja.

 
 

Lansiranje, odobravanje i automatsko generisanje tehničkih crteža u PDF formatu

PDM softver brine o tome da se aktuelna i odobrena verzija crteža nađe u proizvodnji i da se svi crteži automatski konvertuju u PDF format i pošalju osobi koja je odgovorna za lansiranje proizvodnje. Ovim se skida veliki teret sa konstruktora i eliminišu se greške.

Po završetku konstrukcije, odgovorna osoba pregleda i odobrava dokumentaciju. Tim činom se dokumentacija zaklučava za izmene, na crtežima se ispisuje status "Proizvodnja", upisuje se osoba i datum lansiranja i revizioni broj. Dodatak je i automatska konverzija svih crteža u PDF format, kako bi svi u firmi lako i brzo mogli da odštampaju dokumentaciju. 

Ako se nakon lansiranja u proizvodnju desi izmena, pokretanjem procedure za izmenu se automatski svi u firmi obaveštavaju preko emaila da se izmena desila i svi mogu odmah da zaustave dalje aktivnosti. Po sprovođenju izmene, ponovo se lansira dokumentacija u proizvodnju, sistem pravi nove crteže i inkrementuje revizioni broj na sledeću vrednost, tako da iako se u proizvodnji nađu dve verzije istog crteža, znaćete da je aktuelna ona koja ima veći revizioni broj!

 
 

Priprema za CNC obradu ili CAM softver

Deo koji je konstruktor završio sadrži mnoge forme koje se neće raditi na CNC mašini ili ih je nemoguće napraviti na istoj. Vrlo često se praktikuje da se sve takve rupe, otvori, kanali, rebra, žljebovi uklone sa 3D modela kako ne bi smetali u procesu programiranja CNC mašina. 

SolidWorks u sebi ima set alata namenjenih baš za te potrebe...

Veoma važno je da PDM i SolidWorks omogućavaju tehnologu da menja deo koji je konstruktor napravio bez da ta izmena utiče na konstrukciju. 

U većini firmi se ovaj proces rešava tako što tehnolog jednostavno iskopira deo od konstruktora, ali tada svaka izmena koju konstruktor napravi neće biti propagirana na CAM softver i tehnologiju i zahtevaće ponovno programiranje.

SolidWorks i PDM čuvaju vezu ka modelu iz konstrukcije i nakon svake izmene, dovoljno je samo osvežiti tehnologiju u SolidCAM softveru, čime se štedi ogromno vreme.

 
 

Programiranje CNC mašina - SolidCAM 3-osna obrada

U zavisnosti kakvu CNC mašinu imate, SolidCAM omogućava izbor strategija obrade koje će izvući maksimum iz vaše mašine i reznog alata. Na videu je prikazano kreiranje putanja alata za troosnu mašinu.

Više o Solidcam-u >>

 
 

Programiranje CNC mašina - SolidCAM 5-osna obrada

Ukoliko imate petoosnu CNC glodalicu, imaćete mogućnost da kroz SolidCAM obradite vaše delove brže i sa boljim kvalitetom obrađene površine, jer nagibom reznog alata u odnosu na deo pod određenim uglom možemo u jednom prolazu da dobijemo obrađenu površinu koja na troosnoj CNC mašini zahteva više desetina prolaza.

 
 

Timski rad kroz PDM softver

Sva četiri korisnika sa snimka, mogu paralelno raditi na različitim delovima konstrukcije alata. Svaka izmena koju napravi jedan korisnik, biće vidljiva svima i neće morati da rade posao iz početka!

Solfins rešenja za planiranje i praćenje proizvodnje

Procesi, tehnologija, resursi, izveštavanja...

SolidWorks PDM i Manage rešenja za upravljanje proizvodnjom

Odoo CMS - a big picture

Kompletna sastavnica alata iz konstrukcije sa statusom svakog dela

Odoo CMS - a big picture

Izveštavanje o nabavci i proizvodnji

Izveštaji o nabavkama i proizvodnji

Izveštaj o statusu i lokaciji delova u proizvodnji i na uslugama

Praćenje projekata i procesa

Praćenje statusa svih projekata preko kontrolne table (Dashboard)

Praćenje procesa konstrukcije, izrade tehnologije, nabavke i proizvodnje

Planiranje resursa

Planiranje rokova i resursa

Planiranje aktivnosti svih korisnika

Rezultat Solfins implementacija u vašoj proizvodnji

Odoo CMS - a big picture

3DEXPERIENCE i CATIA rešenja za projektovanje alata i kalupa za brizganje

Odoo image and text block

Catia Mold & Tooling Designer (MTG)

Fleksibilan a ujedno i specijalan pristup konstrukciji od konceptualne faze do proizvodnje alata bilo koje kompleksnosti

3DEXPERIENCE CATIA MTG >

Solfins reference u razvoju i proizvodnji alata za brizaganje i kovanje

Odoo image and text block

ALING CONEL, GAJDOBRA

Proizvodnja elektro instalacionog materijala i pratećih alata za brizganje plastike i deformaciju lima.

Tehnoplast, Stari Banovci

Razvoj kompletnog proizvoda i alata za injekciono livenje i deformacije lima

Kompletna vizuelizacija proizvoda i alata - 3D model, eksplodirani model, renderi alata i proizvoda


Razvoj proizvoda uz simulaciju 3D modela, generisanje rendera, tehničke dokumentacije i simulaciju mašinske obrade

Projektovanje alata i kreiranje dokumentacije za proizvodnju


Gomma Line, Kragujevac

Konstrukcija alata za injekciono livenje

Mašinska obrada alata za injekciono livenje

Metalac, Gornji Milanovac

Metodologija za automatizovano definisanje familija delova, tehnoloških postupaka, operacija i alata

Razvoj proizvoda i alata za proizvodnju

TELSONIC, KAĆ

Razvoj mašina i alata za ultrasonično zavarivanje

Mašinska obrada alata ultrazvučno zavarivanje

SCGM, KRAGUJEVAC

Razvoj proizvoda i alata za injekciono brizganje plastike.
Odoo text and image block

INMOLD, POŽEGA

Razvoj i proizvodnja alata za brizganje plastike i obojenih metala.
Odoo text and image block

ABL PRODUCTION, ČAČAK

Proizvodnja rešenja za napajanje i povezivanje električnih uređaja.

Razvoj proizvoda i alata za brizganje plastike i deformaciju lima.

Odoo text and image block

TERMOMETAL, ADA

Razvoj alata za proizvodnju delova.
Odoo text and image block

Tražite rešenje za proizvodnju alata i kalupa za brizganje i kovanje?

Solfins isporučuje softver, implementaciju, obuku i tehničku podršku..

Kome sve koristi SolidWorks Plastics?
Razvijate proizvod, konstruišete alate, brizgate plastiku...