Kreiranje i referenciranje nestandardnih Weldment profila
Uputstvo

Po izvršenoj instalaciji SolidWorks softvera na Vašem računaru, inicijalno je prisutan mali broj standardnih profila u Weldment okruženju, odnosno u alatu Structural Member. Dodatne baze standardnih profila možete besplatno preuzeti sa interneta i to direktno iz SolidWorks softvera. Sve baze standardnih profila su bazirane na nekim od postojećih standarda (ISO, DIN, ANSI...). Uputstvo za preuzimanje i referenciranje profila>>


Ukoliko potrebni profil ne postoji u standardnim bazama moguće je napraviti sopstvenu bazu profila. U nastavku se nalazi uputstvo kako to izvršiti.

Korak 1

Kreiranje novog profila se vrši pomoću skica. Koordinatni početak skice će biti težište profila. 

New Part →  Kreirajte željeni profil → Close the sketch 

 
Odoo CMS - a big picture

Kreiranje novog profila kroz skicu

Korak 2 (opciono)

FilePropertiesDodati podatke koje želite da se pojave u sastavnici (Cut listi)

 
Odoo CMS - a big picture

Dodavanje atributa

Korak 3

Čuvanje fajla : 

Označite kreiranu skicu (kliknite na nju u stablu sa leve strane) → File →  Save as → Odabrati Lib Feat Part (*.sldlfp) → Pronaći već postojeću bazu ili kreirati novu → Uneti ime fajla → Save 

Imajte na umu da će se u Structural member alatu ime fajla pojaviti kao veličina poprečnog preseka (npr. 20x20x2).

 
Odoo CMS - a big picture

Čuvanje fajla sa .sldlfp ekstenzijom

NAPOMENA: Ukoliko se kreira nova baza profila, neophodno je u sistemskim opcijama definisati putanju ka toj bazi kako bi Structual Member alat mogao da pristupi kreiranim profilima. Definisanje putanje>> 

Povećavanje produktivnosti
Pravilna metodologija modeliranja delova u SolidWorks-u