Novi alati u Weldment okruženju
Structure system u SW 2019
Odoo CMS - a big picture

Verzija SolidWorks 2019 nam donosi novi set alata unutar Weldment okruženja koji značajno mogu ubrzati konstruktore.  Osnovna razlika u odnosu na tradicionalne metode kreiranja Weldment konstrukcija je način generisanja novih članova. Ukoliko se kreira konstrukcija tradicionalnom metodom, novim članovima su neophodni  entiteti iz 2D i 3D skica. Procesi kreiranja skica mogu oduzeti dosta vremena. Više o Structure system pod-okruženju možete ogledati ovde.


Odoo CMS - a big picture

Novi Structure system alati

Novi Structure system alati omogućavaju korisnicima da generišu nove članove na nekoliko načina : 

  • na preseku referentnih ravni

  • počevši od tačke, izduživanjem do željene dužine

  • na preseku dve ili više površina

  • na mestu određene ravni pri spajanju dva postojeća člana

  • između dve željene tačke

 

Modeliranje konstrukcije šupe

Predstavljanje novih alata ćmeo odraditi na primeru šupe.

Odoo CMS - a big picture

Geometrija koja će se koristiti - 2d skice i ravni

Na predhodnoj slici se može videti da dizajn počinje od 2D skice pravougaonika koji predstavlja pod šupe. Potom je kreirana nova ravan na koju je kopiran pravougaonik koji će predstavljeti gornji nivo konstrukcije. Poslednja crvena skica je napravljena na samom vrhu i predstavlja sam vrh krova. Završavamo kreiranjem zelene skice koja predstavlja ram za ulaz. Veoma korisna opcija u SW 2019 je ta da se ravni mogu koristiti lao reference za kreiranje novih entiteta pa su zbog toga dodate ravni koje će se koristiti za postavljanje stubova.

Odoo CMS - a big picture

Finalni izgled sa ravima koje se koriste kao reference

Obzirom da se ove ravni koriste da se definišu lokacije novih članova, bićemo u mogućnosti da kreiramo sve vertikalne članove iako nismo kreirali skice za njihovo definisanje. Ovaj detalj će nam značajno uštedeti vreme.

Početak - priprema

Kako bismo koristili nove alate - Structure system, neophodno je da se aktivira novi tab na Comand manager-u :

Odoo CMS - a big picture

Kada se aktivira novi tab, moguće je pokrenuti Structure system okruženje:


Odoo CMS - a big picture

Nakon klika na prvu ikonicu Structure system, nalazimo se u novom pod-okruženju

Nakon klika na prvu ikonicu Structure system, nalazimo se u novom pod-okruženju u SolidWorksu. Okruženje je slično kao kada se edituje skica ili deo unutar asembly okruženja. 

kreiranje primarnih delova

Kada je aktivirano Structure system pod-okruženje, spremni smo da kreiramo članove. Primećujemo da postoje različiti alati kada se kreiraju primarni članovi (Primary members alat ). Počinjemo kriranjem 4 krajnja vertikalna stuba. Međutim primetićemo da ne postoje skice na čije ćemo linije zakačiti članove. Korišćem novih alata dovoljne su nam tačke na krajevima pravougaonika. Prvi alat koji kristimo je “Point Length Member”:

Odoo CMS - a big picture

Primary member alat sa Point Lenght Member opcijom 

Odoo CMS - a big picture

Odabir željenog profila sa Profile taba 

Potom se selektuju 4 tačke u ćoškovima pravougaonika koje predstavljaju početne tačke i unose se željene dužine nakon čega potvrđujemo klikom na OK:

Odoo CMS - a big picture

Kreiranje dodatnih primarnih članova

Često se dešava da su nam je neophodno više primarnih članova koje definišemo na različite načine. Nakon odabira OK znaka, izlazimo iz Primary Member komande, ali se idalje nalazimo u Structure system pod-okruženju. Uvek ponovo možemo pokrenuti Primary Member komandu zarad dodavanja novih članova. Ovog puta ćemo ih drugačije definisati ( uz pomoć Path Segment Member opcije) :

Odoo CMS - a big picture

Primary Structural Member alat sa Path Segment Member opcijom 

Path Segment Member opcija je slična trdicionalnom Weldment alatu - biramo putanju segmenta sa skica. U našem primeru se prate crvene linije skica, a profil je ostao zapamćen iz predhodnog pokretanja komande:

Odoo CMS - a big picture

Nakon klika na OK, primećujemo da nove grede menjaju boju, tj postaju sive što znači da su kreirane, ali iz gornjeg desnog ugla možemo primetiti da se idalje nalazimo u Structural system pod-okruženju. Ukoliko se zumira na ćoškove modela, primetićemo da ćoškovi idalje nisu trimovani. Tek nakon što izađemo iz pod-okruženja, softver će nam dati opcije za trimovanje. 

Za sada ćemo kreirati poslednji primarni član, ovog puta sa drugačijim profilom. Ponovo pokrećemo Primary Member komandu i na tab kartici biramo drugi profil:


Odoo CMS - a big picture

Ovoga puta se za odabir profila uzimamo članove sa zelene skice čime dobijamo okvir za ulazna vrata. Takođe se koristi Path Select Member opcija.

Odoo CMS - a big picture

Za finalne primarne članove, selektovali smo entitete sa zelene skice 

Dodavanje sekundarnih članova

Prava suština novih alata se može videti pri kreiranju sekundarnih članova. Ovaj alat značajno štedi vreme jer nam dozvoljava da koristimo ravni kako bismo odredili gde će novi članovi biti pozicionirani.

Odoo CMS - a big picture

Secondary Structural Member alat sa Support Plane Member opcijom

Možemo primetiti sa gornje slike, kreirali smo vertikalni član, iako nismo imali skicu za njega. Umesto skice definisali smo lokaciju uz pomoć frontalne ravni i dva već postojeća člana. Sada ćemo selektovari tri ravni i četiri člana čime dobijamo 6 novih članova u samo jednoj komandi, bez ijedne skice:

Odoo CMS - a big picture

kreiranje krovnih nosača

Za kreiranje krovnih nosača, ponovo ćemo iskoristiti alat Secondary Structurač Member i još jednom ćemo nove članove definisati uz pomoć 5 ravni i 4 člana. Ovoga puta smo kreirali 10 novih članova u samo nekoliko klikova:


Odoo CMS - a big picture

Jedinstveni članovi pod uglom

Finalne članove ćemo kreirati takođe korišćenjem Secondary Structural Member alata, ali ovog puta koristimo opciju Between Poitns Member. Biramo dve tačke i postavljamo offset, biramo željeni profin na Profile kartici:

Odoo CMS - a big picture

Identičan postupak ponavljamo i sa druge strane:


Odoo CMS - a big picture

 

Izlazak iz pod-okruženja i trimovanje ćoškova

Nakon što odaberemo opciju za izlazak iz Structure system pod-okruženja, automatksi se otvara alat Corner Manegement u kome možemo izabrati jedan od tri načina  (3 različite kartice) za ispravljanje ćoškova:


Odoo CMS - a big picture

U našem primeru trimovanje je jednostavno, dok u nekim drugim primerima može biti daleko kompleksnije. Nakon odabira željenih trimovanja, biramo zeleni nak OK i naš model je završen :


Odoo CMS - a big picture
Nešto više o SolidWorks Xpress proizvodima
SimulationXpress, FloXpress, DFMXpress i DriveWorksXpress