SolidWorks Electrical Schematic - Obuka za korišćenje softvera
Početni kurs za upoznavanje i korišćenje softvera za elektroprojektovanje

Solfins besplatno predstavlja kompletnu obuku za softverski paket SOLIDWORKS Electrical - Schematic koja obuhvata:

 • Kreiranje objedinjenih projekata; 

 • Razvoj inteligentnih šema; 

 • Razmena podataka u vidu izveštaja za fizičku realizaciju projekata.

Sadržaj, PREDUSLOVI i download fajlova za obuku

Odoo - Sample 3 for three columns

Sadržaj obuke

 1. Projekti

 2. Izmena templejta projekata

 3. Projektna dokumentacija.

 4. Simboli i komponente

 5. Manufacturer parts

 6. Provodnici i ekvipotencijali

 7. Kablovi

 8. Kreiranje simbola

 9. Makroi

 10. Cross referencing

 11. Origin-Destination

 12. Dinamični PLC simboli

 13. Automatizovani PLC simboli

 14. Konektori

 15. 2D Layout ormana

 16. Design Rule Checks

 17. Izlazni izveštaji.

Odoo - Sample 1 for three columns

PREDUSLOVI

Preduslovi za uspešno savladavanje obuke:​

 • Poznavanje osnova elektrotehnike, elektroinstalacija, električnih mašina i opreme (Procesna i instrumentaciona oprema, Hidraulika i Pneumatika);​

 • Iskustvo sa Windows 10 operativnim sistemom;​

 • Instaliran i operativan SOLIWDORKS Electrical Schematic softver na računaru.

Odoo - Sample 2 for three columns

PREUZIMANJE FAJLOVA ZA OBUKU

 • posetite SolidWorks.com sajt

 • idite na stranicu Support (podrška)

 • tu pronađite SolidWorks Training

 • izaberite ALL SolidWorks Training Files

 • u padajućem meniju odaberite SolidWorks ELECTRICAL Schematic

Napomena: izgled i lokacija fajlova u korisničkom portalu u međuvremenu može biti izmenjena, ali svakako krenite od Support stranice..

LEKCIJA 1 - PROJEKTI

Korak 1

Startovanje Electrical Schematic softvera

Odoo - Sample 1 for three columns

Prilikom startovanja Electrical Schematic softvera, Project Manager alat je uvek početni prozor 

Projects Manager je zadužen za upravljanje svim projektima koji se nalaze raspakovani u Electrical bazi.

Korak 2

Raspakivanje okruženja

Odoo - Sample 2 for three columns


Archive environment je zadužen za arhiviranje, backup ili transfer na drugi računar ili firmu kompletnog okruženja (podataka) Electrical softverskog paketa.

Unarchive environment je zadužen za raspakivanje arhiva kreiranih iz Electrical softvera.

Korak 2.1 (VIDEO)

Raspakivanje okruženja

 
 


Arhive kojima Electrical upravlja:

 • Kompletno okruženje: .TEWZIP

 • Projekti: .PROJ.TEWZIP

 • Simboli: .SYMB.TEWZIP

 • Zaglavlja: .TITLE.TEWZIP

 • Makroi: .MACRO.TEWZIP

 • Kupovne komponente: .PARTS.TEWZIP

 • Kablovi: .CABLE.TEWZIP

 • Konfiguracioni fajlovi: .CONFIG.TEWZIP

Korak 3.1

Radno okruženje

Odoo - Sample 1 for three columns • Menadžer komandama (toolbar gore)

 • Menadžer dokumentima i komponentama projekta (levo)

 • Status bar (dole)

 • Menadžer resursima, izmenjiv u zavisnosti od selekcije

Korak 3.2 (VIDEO)

Radno okruženje

 
 


Korak 4 (VIDEO)

Kreiranje novog projekta

 
 


Projekat predstavlja celinu koja obuhvata više tipova dokumentacije za definisanje instalacija za protok energije neke mašine, objekta ili sistema.

Korak 5.1 (VIDEO)

Konfigurisanje projekta

 
 


Korak 5.2 (VIDEO)

Konfigurisanje projekta

 
 


Korak 5.3 (VIDEO)

Konfigurisanje projekta

 
 


Korak 6 (VIDEO)

Kreiranje templejta

 
 


LEKCIJA 2 - Izmene projekata i templejti

Korak 1.1 (VIDEO)

Kreiranje projektnog makroa

 
 


Korak 1.2 (VIDEO)

Kreiranje projektnog makroa

 
 


Korak 2 (VIDEO)

Dodavanje projektnog makroa u novi projekat

 
 


Korak 3 (VIDEO)

Izmena konfiguracije projekta

 
 


Korak 4.1 (VIDEO)

Izmena templejt projekta

 
 


Korak 4.2 (VIDEO)

Izmena templejt projekta

 
 


Korak 5 (VIDEO)

Arhiviranje projekta

 
 


Korak 6 (VIDEO)

Arhiviranje okruženja

 
 


LEKCIJA 3 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Odoo image and text block

Korak 1

Tipovi dokumenata u projektu

Tipovi dokumenata sa kojima Electrical Schematic upravlja:

 • Cover page – naslovne strane;

 • Scheme – višelinijske šeme;

 • Line diagram – jednolinijski dijagrami (šeme);

 • Mixed scheme – kombinacija višelinijskih i jednolinijskih šema;

 • 2D Cabinet layout – 2D raspored u ormanu;

 • 2D drawing from 3D – 2D raspored ormana iz Electrical 3D softvera;

 • Flattened routing – razvijen crtež seta kablova iz Electrical 3D softvera;

 • Terminal strip drawing – Automatizovan crtež terminala;

 • Report – Automatizovan izveštaj (BOM, From-To, Cable list,..)

 • Design Rule – Automatizovan izveštaj projektnih pravila.

Osim navedenih dokumenata, moguće je projektu dodati bilo koji dokument (.pdf, .doc, .cpp,..) koji može biti skladišten u projekat ili egzistirati kao link ka nekoj spoljašnjoj lokaciji.

Korak 2.1

Jednolinijske šeme i pojam komponente

Odoo - Sample 2 for three columns

Korak 2.2 (VIDEO)

Jednolinijske šeme i pojam komponente

 
 


Korak 3 (VIDEO)

Višelinijske šeme

 
 


Lekcija 4

Odoo image and text block

Korak 1

Pojam komponente

Komponenta predstavlja univerzalni entitet jedinične funkcionalne celine.

Komponenta predstavlja sklop virtuelnih (grafičkih interpretacija) i realnih atributa.

Virtuelni atributi komponente:

 • simbol na dijagram šemi

 • standardni električni simbol

 • SolidWorks 3D model

 • 2D footprint

Realni atributi komponente:

 • Manufacturer part (podaci proizvođača)

 • Circuit (električno kolo)

 • Circuit terminal (pin električnog kola)

 • ostali podaci izvedeni iz kataloga proizvođača

Korak 2.1

Načini definisanja komponente

Odoo - Sample 2 for three columns


Korak 2.2

Načini definisanja komponente

Odoo - Sample 2 for three columnsKorak 2.3

Načini definisanja komponente

Odoo - Sample 2 for three columns
Korak 2.4 (VIDEO)

Načini definisanja komponente

 
 


Korak 3

Tipovi komponente

Odoo - Sample 2 for three columns

Komponente:

 1. standardna komponenta > kontaktor

 2. PLC komponenta > PLC

 3. komponenta klemišta > klemište

 4. komponenta konektora > konektor

 5. PCB komponenta > PCB

LEKCIJA 5

Pojam Manufacturer parts-a

(VIDEO)

 
 

LEKCIJA 6

Provodnici i ekvipotencijali

(VIDEO)

 
 

LEKCIJA 7

Kablovi

(VIDEO)

 
 

LEKCIJA 8

Kreiranje simbola

(VIDEO)

 
 

LEKCIJA 9

Makroi

(VIDEO)

 
 

LEKCIJA 10

Cross Referencing

(VIDEO)

 
 

LEKCIJA 11

Označavanje i Origin-Destination

(VIDEO)

 
 

LEKCIJA 12

Dinamični PLC simboli

(VIDEO)

 
 

LEKCIJA 13

Automatizovani PLC simboli

(VIDEO)

 
 

LEKCIJA 14

Konektori

(VIDEO)

 
 

LEKCIJA 15

2D Layout ormara

(VIDEO)

 
 

LEKCIJA 16

Design Rule Checks

(VIDEO)

 
 

LEKCIJA 17

Izlazni izvešaji

(VIDEO)

 
 
SolidWorks 2022 NOVOSTI
Upoznajte unapređenja u SolidWorks softverima u verziji za 2022. godinu