Top-Down modeliranje sklopova
Alternativni prisup izgradnje sklopa

Sklopovi u SolidWorksu se mogu graditi na 2 načina:  Bottom-Up  - zastupljeniji pristup kod koga se prvo kreiraju zasebni delovi koji se ubacuju u sklop, pa se onda pozicioniraju pomoću Mate alata; Top-Down - pristup u kome se delovi grade unutar assembly okruženja. Korišćenjem ovog pristupa veze i dimenzije se vezuju direktno za druge komponente unutar sklopova.

Prednosti: izmenom geometrije nadređenog dela, autamatski se menja geometrija podređenog što značajno može uštedeti vreme pri izmenama.

Nedostaci: nastaju reference (veze) koje opterećuju računar i mogu otežati rad ukoliko se radi sa velikim sklopovima.


Faze kreiranja sklopova Top-Down tehnikom:

 1. Kreiranje novog dela unutar sklopa

Kreiranjem novog dela, sklop dobija novu komponentu. Ovako kreiran deo postoji kao virtuelna komponenta sve dok se ne sačuva eksterno.

Odoo CMS - a big picture

 2. Pozicioniranje novog dela u sklopu

Postoje 2 opcije za pozicioniranje dela unutar sklopa:

1. Levi klik u prazan prostor čime se koordinatni početak novokreiranog dela fiksira za koordinatni početak sklopa

2. Odabir postojeće ravni ili površine čime se generiše IN PLACE mejt koji pozicionira frontalnu ravan na odabranu površinu. Korišćem ove tehnike se takođe automatski pokreće Edit Part okruženje i otvara se skica u frontalnoj ravni kreiranog dela.


Odoo CMS - a big picture

 3. Kreiranje feature-a unutar dela

Kada se refencira geometrija u odnosu na druge delove, kreira se takozvani In-context feature. Ova vrsta feature-a se može update-ovati samo ukoliko je sklop otvoren. Na slici ispod se može videti da je feature referenciran na ivice već postojećeg dela i ukoliko dođe do izmena geometrije postojećeg dela, automatski će se promeiti i goemtrija novokreiranog dela.

Odoo CMS - a big picture

Primer izrde dela unutar sklopa Top-Down tehnikom

 
 
Procedura korišćenja SolidWorks mrežne licence izvan interne mreže
Koristite SolidWorks mrežnu licencu van vaše kancelarije