3DExperience seminar u Novom Sadu

septembar 2018.

Solfins je održao seminar o 3DExperience platformi i savremenim 3D tehnologijama na Fakutetu tehničkih nauka u Novom Sadu za nastavno osoblje, profesore, docente, asistente i demonstratore, sa više katedri fakulteta. 

Ideja seminara bila je da prikaže mogućnosti savremenih softverskih platformi za kolaboraciju na projektima i dostupnost resursa za učenje i najmoćnijih softverskih alata za razvoj proizvoda, simulacije, projektovanje, itd.

Odoo CMS - a big picture