HSR/HSM

3D High Speed Machining

 

Strategije grube i fine obrade 3D formi i kalupnih ploča.

  •  SolidCAM's HSR (High Speed Roughing) sa HSM (High Speed Machining) modulom je veoma moćan alata za obradu kompleksnih 3D delova, delova za avioindustriju, alata, kalupa i formi alata.

  • HSR/HSM sadrži brojne strategije grube i fine obrade i primenjljiv je u obradi velikim brzinma rezanja jer obezbeđuje kontrolu nad kontinalnim kretanjem alata što omogućava rad sa velikm brzinama pomoćnog kretanja (posmaka). HSM je modul koji je neophodan svim firmama koje se bave obradom kalupnih ploča, alata, elektroda i geometrija složenih oblika. Sadrži veliki broj strategija obrade i visok nivo automatizma u procesu definisanja putanja alata.

Odoo text and image block

HSR Gruba obrada

Odoo - Sample 1 for three columns

Contour Roughing

Ofsetovane spoljašenje konture pripremaka se ponavljaju na različitim Z nivoima. definisanmim u samoj operaciji.

Odoo - Sample 2 for three columns

Hatch Roughing

Paralelne putanje koje se ponavaljaju na definisanim Z nivoima. Primenljivo za meke materijala i komade sa blagim nagibima.

Odoo - Sample 3 for three columns

Rest Roughing

Obrada zona u kojima je ostao materijala u prethodnoj obradi sa alatom većeg prečnika.

Odoo - Sample 1 for three columns

Hybrid Rib Roughing

Strategija optimizovana za obradu rebara i ispupčenja. 

Odoo - Sample 2 for three columns

HM Roughing (Hybrid Machining)

Optmizovana strategija grube obrade u kojoj su maksimalno eliminisana neportebna kertanja brzim hodom.

HSM Završna obrada

Odoo - Sample 1 for three columns

Constant-Z Machining

Obrada strmih pobršina prema definisanom step dawn parametru po Z osi.

Odoo - Sample 2 for three columns

Hybrid Constant-Z

Kombinacija Constant Z sa 3D pocketing strategijom.  Kombinujući dve različite strategije za obradu strmih i manje strmih površina.

Odoo - Sample 3 for three columns

Helical Machining

Helikoidna obrada kompletnog dela pri čemu je alata konstantno u zahvatu sa čitavim komadom.

Odoo - Sample 1 for three columns

Horizontal Machining

Obrada ravnih povrpina na različitim Z nivoima.

Odoo - Sample 2 for three columns

Linear Machining

Paralelni prolazi na defininisanoj zoni ili na kompletnom komadu.

Odoo - Sample 3 for three columns

Radial Machining

Radijalne putanje od centra ka spoljašnosti ili obrnuto na komadima koji su zgodni za ovakvu vrstu obrade.

Odoo - Sample 1 for three columns

Spiral Machining

Spiralana kretanja od centra zone obrade, ili obrnuto pri čemu je alat u konstantnom zahvatu sa materijalom.

Odoo - Sample 2 for three columns

Morphed Machining

Strategija u kojoj definišemo dve krive vodilje pri čemu se putanja alata prilagođava obliku početne i krajnje krive vodilje po radnoj površini obezbeđujućo konstantno opterećenje alatal

Odoo - Sample 3 for three columns

Offset Cutting

Definisan broj paralelenih kretanja sa krivom vodiljom za definsani bočni korak (Step over).

Odoo - Sample 1 for three columns

Boundary Machining

Predstavlja jedan prolaz duž definisane putanje. Primenljivo za potrebe graviranja i obaranja ivica.

Odoo - Sample 2 for three columns

Rest Machining

Uklanjanje materijala iz prethodnih operacija.

Odoo - Sample 3 for three columns

3D Constant Stepover

Ekvidisatntni 3D prolazi po površini dela obezbeđuju vrhunski kvalitet obrađene površine.

Odoo - Sample 1 for three columns

Pencil Milling

Potanje koje obezbeđuju kretanje po nepristupačnim unutrašnjim ivicam i ćoskovima sa extremno malim radijusima alata. Idelana za obradu uglova sa radijusom jednakim radijusu alata.

Odoo - Sample 2 for three columns

Parallel Pencil Milling

Dodataka na prethodnu strategiju obezbeđujući više paralelnih prolaza prolazu dobijenim u Pencil Milling strategiji.

Odoo - Sample 3 for three columns

3D Corner Offset

Grupa ekvuidistantih pencil prolaza koji se raspoređuju po kompletnoj površini dela obezbeđujući visok kvalitet obrađene površine.

Prismatic Part Machining

Specijano napravljena za obradu prizmatičnih delova.

Combined Strategies

Predstavlja kombinaciju Constant Z strategije sa sledećim strategijama: Horizontal Machining, Linear Machining, 3D Constant Step Over, 3D Corner Offset Machining.

SolidCAM - Ubrzaj svoje mašine!

Solfins isporučuje konsalting, implementaciju, obuku, podršku, postprocesore...