Rešenje za upravljanje poslovnim procesima

Od konstrukcije, preko pripreme proizvodnje, logistike, proizvodnje do praćenja proizvoda u eksploataciji i servisu

 
 

Rezime 


Smatramo da je SolidWorks Manage centralno rešenje kroz koje se može upravljati svim vašim poslovnim procesima, projektima, aktivnostima, eliminisati raznorodni "silosi" podataka i osrvariti direktna veza sa vašim informacionim ERP sistemom. Poledajte uvod u SolidWorks Manage softver.

1. Simultani razvoj elektronike i mehanike na proizvodu

Objedinjene sastavnice, praćenje izmena i lansiranje u proizvodnju

Trenutni proces

Projektovanje mehaničkih komponenti proizvoda se radi odvojeno od razvoja elektronike i softvera. Samo rutiranje kablova se ne sprovodi na modelu proizvoda, već se pojedinačni kablovi definišu kroz Altium. 

Nedostatak

Otežano praćenje informacija o proizvodu i izmena. Nepostojanje jedinstvene elektro-mehaničke specifikacije i sastavnice proizvoda na jednom mestu. Cela elektromehanička specifikacija se ne kontroliše kroz verzije i revizije objedinjeno, već kroz izdvojene procese. 

Rešenje

SolidWorks ima integraciju sa Altium softverom kroz PCB konektor za Altium. Altium verzija mora da prati verziju SolidWORKS-a (SW2018-Altium 18). Druga alternativa je SolidWorks PCB softver koji je razvijen od strane Altiuma i upravo je pravljen za firme poput vaše, gde je krajnji proizvod skup elektronike, mehanike i automatike. U obe varijante se Kompletna specifikacija proizvoda sa dokumentacijom i sastavnicama može skladištiti u SolidWorks Manage softveru, koji predstavlja dodatak na već postojeći PDM softver i iz strukture SolidWorks sklopova izvlači sastavnice i pravi izveštaje koji su vam potrebni. 

Primer: Mehatronika razvoj elektronike i mašinsko projektovanje na SolidWorks platformi 

 
 

2. Napredno upravljanje sastavnicama proizvoda

Obrada sastavnice na jednom mestu od konstrukcije do ERP softvera

Trenutni proces

Sastavnice iz SolidWorks i PDM softvera, kao i sastavnice iz Altiuma se izvoze u Excel i tamo se dodatno obrađuju, dodeljuju se dobavljači za gotovu robu, repromaterijali za delove koji se proizvode. 

Klasifikuju se komponente (bojama) u zavisnosti od izvora odakle se nabavljaju i da li stižu iz Nemačke. 

Sve ostale komponente koje se ne ucrtavaju u SolidWorksu ili Altiumu se dopisuju naknadno kroz excel tabele. 

Nedostatak

Proces obrade sastavnica je manuelni proces, koji je izuzetno podložan greškama. Sve što se do sada dešavalo u PDM softveru na konstrukciji proizvoda je odobreno i  zapisano u revizijama dokumentacije, ali se sada PDF dokumentacija i sastavnice manuelno raspoređuju po folderima bez kontrole pristupa i sa velikom verovatnoćom da se izmena ne ažurira na svim mestima i u svim sastavnicama.  

Konstruktori preračunavaju količine kroz kolone u Excel dokumentu, a priprema proizvodnje dorađuje sastavnice  

Čitav proces ulazi u još jedan rizik, a to je još jedan ručni unos sastavnica, artikala i strukture proizvoda u ERP softver.

Rešenje

SolidWorks Manage ima u sebi podsistem za napredno upravljanje sastavnicama, koji na jednom mestu "čita" Solidworks sastavnicu iz PDM softvera, na nju pridružuje sastavnicu iz Altiuma, na šta se dodaju ostale komponente proizvoda koje se ne crtaju, kao što su kablovi i provodnici, maziva, lepkovi, pakovanja, uputstva, softver... 

Sistem omogućava dodavanje i menjanje dobavljača i proizvođača komponenti bez potrebe editovanja same CAD dokumentacije, svi excel dokumenti koje ste do sada kreirali se dobijaju kao izveštaj iz SolidWorks Manage sastavnice i upravo ta sastavnica predstavlja sam proizvod i mesto na kome se ostvaruje praćenje svih izmena, varijantnih izvedbi za različite kupce i tržišta. 

Primer: Upravljanje sastavnicama i normativima

 
 

3. Izrada tehnoloških postupaka

Tehnološki postupak je osnova za planiranje i praćenje proizvodnje

Trenutni proces

Izrada tehnoloških postupaka se na bazi odobrenog crteža dela sprovodi kroz formular u Word dokumentu. Sam dokument se skladišti u PDM-u i nosi oznaku dela sa sufiksom "T". 

Nedostatak

Dokument nije povezan sa procesima koji sleduju i u kojima se koriste tehnološke operacije za planiranje, evidentiranje proizvodnje i izradu radnih lista. Sam postupak se kreira manuelno i ne postoji proces automatske izmene tehnologije kada se desi izmena na konstrukciji.  

Rešenje

Solidworks Manage u svom podsistemu za definisanje tehnoloških postupaka, proširuje konstrukcionu sastavnicu proizvoda na tehnološke operacije za delove koji se konstruišu ili proizvode. Za tehnološke operacije je moguće vezati pripremno i ciklusno vreme, radne centre i mašine, radnu snagu i potrebne alate i pribore ali i pomoćne materijale koji se troše na nivou svake tehnološke operacije. Nivo detalja koji želite da definišemo se određuje na bazi vaših potreba, a detaljnija razrada tehnoloških postupaka je osnova za bolje planiranje proizvodnje. 

Iz tehnološke sastavnice se mogu lansirati nalozi za proizvodnju sa QR kodovima pojedinačnih operacija, kao osnova za evidentiranje proizvodnje i izradu radnih lista. 

SolidWorks Manage: Na jednom ekranu prikaz sastavnice proizvoda, tehnoloških operacija za sve delove, sa slikom dela, 3D modelom i tehničkim crtežom.

Odoo - Sample 2 for three columns

Slika: Izveštaj o statusu i lokaciji delova, na bazi praćenja izrade po tehnološkim operacijama.

Odoo - Sample 3 for three columns

Slika: Izveštaj o realizovanoj nabavci i proizvodnji

Radne liste i tehnološki postupci

Trenutni proces

Izrada radnih lista podrazumeva dodeljivanje liste zadataka ljudima u proizvodnji, na osnovu tehnoloških operacija koje je potrebno sprovesti. Radne lise se manuelno kreiraju i distribuiraju u proizvodnju, po završetku aktivnosti na radnim listama, evidentirano vreme i količine se unose u excel tabelu radi dalje analize i kontrole učinka i efikasnosti radnika. 

Nedostatak

Glavni nedostatak je slobodna forma u kojoj se često odstupa od procedure, unose nazivi operacija koji se ne poklapaju sa tehnološkim postupcima. 

Sam proces kreiranja i evidentiranja informacija sa radnih listi je dugotrajan i podložan greškama. 

Rešenje

Tehnološki postupci se definišu kroz SolidWorks Manage softver, u modulu za upravljanje sastavnicama. Sama sastavnica se tada proširuje od konstrukcione na tehnološku ili proizvodnu sastavnicu. Lansiranjem radnog naloga za proizvodnju dela ili sklopa, štampaju se obrasci radnih naloga na kojima se nalazi lista tehnoloških operacija sa QR kodovima za evidenciju i radnim centrima na kojima se operacije izvršavaju.  

Sam postupak delegiranja se ne vrši prema ljudime nego radnim centrima. Svi radni nalozi koji dospeju na radni centar izvršavaju se od strane ljudi koji rade na jednom ili više radnih centara. Ljudi uz pomoć svog ličnog bar koda evidentiraju start i kraj rada na tehnološkoj operaciji i sam proces evidentiranja se u potpunosti automatizuje. Radni centri mogu biti mašine ili lokacije za montažu, ispitivanje, pakovanje i slično. SolidWorks Manage iz baze podataka gde se upisuje evidencija, generiše izveštaje računa učinak i efikasnost radnika. Podaci su trajno vezani za tehnološki postupak, radni nalog i sam proizvod u PDM softveru. Sa bilo koje strane tada možete doći do relevantnih informacija koje su vam potrebne. 

4. Upravljanje aktivnostima i zadacima

kako delegirati zadatke i povećati efikasnost tima

Trenutni proces

Dodeljivanje razvojnih i ostalih zadataka za neproizvodne radnike i inženjere razvoja se odvija kroz samostalno razvijeno softversko rešenje za dodeljivanje zadataka ili se jednostavno vrši usmenim putem. 

Nedostatak

Glavna mana je nepovezanost zadataka sa dokumentacijom i ostalim informacijama o proizvodima i nemogućnost praćenja zadatih rokova, realizacije i učinka pojedinaca.  

Rešenje

SolidWorks Manage sadrži podsistem za dodeljivanje i delegiranje zadataka i aktivnosti. Glavna prednost je što se zadatak može "zakačiti" za dokumentaciju na kojoj treba raditi, na sastavnicu, tehnološki postupak, reklamaciju kupca, servisni zahtev, zahtev za razvoj novog proizvoda ili neki projektni zahtev za izradu novog proizvoda ili unapređenje postojećeg. Svi korisnici sistema na kraju dana loguju vreme koje su potrošili po dodeljenim zadacima ili ostalim opštim poslovima za koje ne postoje definisani zadaci kroz sistem. Na osnovu tih informacija iz sistema se mogu generisati izveštaju o utrošenom vremenu na nedeljnom, mesečnom, godišnjem nivou i to po pojedincima, projektima, proizvodima, razvojnim zadacima. Takođe je moguće dobiti vreme utrošeno na izmene, reklamacije, servisne zahteve, otklanjanje neusaglašenosti u proizvodnji. U podsistemu za izveštavanje je moguće tada izračunati efikasnost i efektivnost ljudi. 

Primer: Upravljanje zadacima i aktivnostima

 
 

5. Upravljanje projektima

Kako završiti projekte u roku, u okviru budžeta i očekivanog kvaliteta

Trenutni proces

Upravljanje projektima se ne koristi u pravmom smislu te reči, već se svim procesim i projektima upravlja kroz diskonektovane aplikacije i usmeno delegiranje i praćenje realizacije. 

Nedostatak

Ne postoji način da se izvrši jednostavno izveštavanje po projektu iz jednog sistema, na bazi čega bi se pratili rokovi, dobili ukupni troškovi, angažovanost resursa i sve to ukrstilo sa isporučenom dokumentacijom. 

Rešenje

Solidworks Manage upravlja projektima koje deli na faze i pojedinačne aktivnosti u okviru faze projekta. Svi ljudi su definisani kao resursi i može se pratiti njihovo opterećenje. Pomeranjem roka za neke aktivnosti, vidi se istog trenutka uticaj na celokupan projekat i eventualno kašnjenje u odnosu na plan. Sam projekat je ukršten sa dokumentacijom koja se isporučuje kroz projekat i nastaje kao rezultat planiranih aktivnosti. Iz projekta se mogu generisati izveštaji koji sumiraju sve bitne informacije vezane za projekat. 

 
 

Primer: Upravljanje projektima

6. Procedure za sprovođenje izmena

praćenje statusa, evidentiranje i izveštavanje

Trenutni proces

Proces izmena se izvodi kroz formular u Word formatu, koji se u papirnom obliku distribuira svim odgovornim licima u firmi, prema definisanoj proceduri.

Nedostatak

Sam obrazac izmene nije ni na koji način povezan sa dokumentacijom proizvoda na koju se odnosi, niti je moguće iz proizvoda ili nekog njegovog podsistema izvući informacije o svim izmenama i razlozima za iste u toku njegove eksploatacije. 

Proces je manuelan i dugotrajan i zahteva manuelnu distribuciju i overu u papirnom obliku, nakon čega se vrši arhiviranje. 

Arhivirana dokumentacija ne omogućava pretragu, analizu, donošenje odluka na bazi donetih zaključaka. 

Rešenje

SolidWorks Manage kroz svoj podsistem za upravljanje procesima može da inicira izmenu nad delovima i crtežima proizvoda na koje se odnosi. Umesto kreiranja dokumenta, sam proces bi zahtevao popunjavanje predefinisanih formi i slanje notifikacija i zadataka (taskova) osobama koje bi bile odgovorne da donesu odluku da li se izmena prihvata ili ne. Tek nakon prihvatanja izmene sistem bi obavestio sve zainteresovane i generisao izveštaj u kome bi se videlo šta je urađeno, kada je urađeno, po čijem nalogu, koliko je vremena utrošeno, i koliko je sve to koštalo. Takav izveštaj u vidu dokumenta se može odštampati i arhivirati ako je to zahtevano standardom. 

Verujemo da postoji dosta procesa i procedura koje sprovodite na sličan način a niste nam pokazali. Bitno je da shvatite da sve te procedure sa pratećom dokumentacijom, aktivnostima i izveštajima možemo da opišemo kroz SolidWorks Manage. 

SolidWorks manage bi mogao da sprovodi izveštavanje vezano za sve izmene, neusaglašenosti, reklamacije, servisne zahteve vezane za jedan proizvod ili firmu u celini. Na osnovu tih informacija bi se olakšao pristup informacijama celoj firmi i sve odluke bi se temeljile na lako dostupnim informacijama. 

Primer: Praćenje i upravljanje izmenama

 
 

7. Distribucija dokumentacije u proizvodnju

kako da pogrešna verzija ne završi u proizvodnji?

Trenutni proces

Distribucija dokumentacije u proizvodnju se vrši kopiranjem PDF dokumenata crteža nastalih u SolidWorks softveru i Word dokumenata sa tehnološkim postupcima. 

Nedostatak

Veliki je utrošak vremena na manuelnu manipulaciju sa dokumentacijom. Postoji velika mogućnost greške da se nakon izmena propusti neki dokument u svojoj prethodnoj verziji i da kao takav završi u proizvodnji. 

Rešenje

Tokom naše posete nismo imali prilike da razgovaramo sa ljudima koji organizuju i vode proizvodnju pa ne možemo za ovaj segment da damo rešenje u ovom trenutku, ali smo sigurni da se dokumentacija za svaki deo mora koristiti sa mesta gde je kreirana i odobrena bez kopiranja izvan sistema. Potrebno je naći najbolji način za realizaciju ove ideje, koji će za vas biti ekonomski prihvatljiv.