SOLIDWORKS Simulation

Testirajte vaše proizvode dok su još na računaru. Tako je jeftinije!

Simulation korisnici u Srbiji >>
Testiraj jednostavne i složene delove 
Testiraj zavarene konstrukcije 
Testiraj sklopove sa svim delovima 
Testiraj karakteristične veze konstrukcija 

SolidWorks Simulation softver

SOLIDWORKS Simulation omogućava testiranje realnih radnih uslova za vaš proizvod ili konstrukciju u ranim fazama razvoja.. 

SOLIDWORKS Simulation omogućava da testiranje bude sastavni deo konceptualnog razvoja proizvoda, i nije alat kojim se na kraju razvojnog procesa konstatuje da li je nešto dobro ili loše nego alat koji će u svim segmentima rada pomoći inženjerima da donose ispravne odluke, na vreme i onda kada nije kasno za izmene.

Odgovara na pitanja: “Da li će da izdrži?“, “Da li može jeftinije?", "Da li može drugi materijal?“, "Koliko će da traje?", "Da li će mehanizam da radi?", "Reci mi šta je optimalno?"

Štedi vreme i novac kroz eliminaciju grešaka, škarta, prototipova.  Jednostavan je za upotrebu i ne zahteva ekspertsko znanje.

 
 

Osnovne funkcionalnosti

Koje tehničke zadatke rešava SOLIDWORKS Simulation?

Prema zadatim kriterijumima može samostalno da optimizuje geometriju proizvoda tako da konstrukcija nosi opterećenje uz minimalnu težinu i cenu. Softver vas upozorava na radna opterećenja koja će prekoračiti stepen sigurnosti, dovesti do prevelikih deformacija i napona.

Softver može i da vam pomogne u određivanju radnog veka proizvoda kroz analizu zamora materijala, zatim pomaže da izbegnemo opasnost po stabilnost ili izvijanje konstrukcije, analizira termičke fenomene (kondukcija, konvekcija, zračenje) i upozorava nas na pregrevanje proizvoda ili loše hlađenje. Omogućava proveru konstrukcija napravljenih od kompozitnih materijala, itd.

Analizira velike deformacije, oprižne elemente, deformacije u zoni elastičnosti i plastičnosti, nelinearne probleme, dinamičko ponašanje konstrukcija (dinamički odziv sistema, vibracije, itd.).

Kome je namenjen SOLIDWORKS Simulation?

SOLIDWORKS Simulation predstavlja sveobuhvatnu kolekciju naprednih alata za proračune i simulacije, ali je sa druge strane namenjen svakom inženjeru i dovoljno je jednostavan da ne zahteva ekspertska znanja, već svaki mašinski inženjer koji se bavi projektovanjem i konstrukcijom može i treba da ga koristi svakodnevno, kako bi donosio prave inženjerske odluke.

Statička analiza

Odoo image and text block

Proračun napona i deformacija

SOLIDWORKS Simulation omogućava korisnicima da na svojim postojećim sklopovima definišu odnose između delova, postave spoljašnja opterećenja, startuju simulaciju i pogledaju izveštaje iz kojih mogu da sagledaju naponsko stanje, deformacije, relativne deformacije, distribuciju stepena sigurnosti...

Ovaj modul daje odgovor na sledeća pitanja:

 • Da li će doći do loma usled opterećenja?

 • Da li može jeftinije i lakše?

 • Da li može od drugog materijala?

 • Provera stepena sigurnosti?

 • Provera tankozidnih konstrukcija (Shell elemenata)?

 • Analiza rešetkastih konstrukcija (Beam elemenata)

Frekventna analiza

Odoo image and text block

Određivanje frekvencije

Postoje delatnosti u kojima je veoma važno da se izbegne oblast delovanja frekventnih opterećenja koja mogu dovesti do samopobudnih vibracija, odnosno rezonance.

Postoje i one firme čiji proizvodi isključivo ispravno rade kada se pogodi rezonantna učestanost i oblik oscilovanja. Kompanija Telsonic iz Kaća proizvodi ultrazvučne sonotrode koje se zasnivaju baš na ovom principu. 

Telsonic Ultrasonic >>

Korišćenjem ovog modula mogu se odrediti odrediti sledeći parametri mašinskog sistema:

 • Sopstvena učestanost

 • Rezonancija

 • Vibracije

 • Buka

Odoo image and text block

Dinamičke simulacije vibracija

Frequency - osnovna testiranja prirodnih vibracija za proveru krutosti objekata bez potrebe za unosom opterećenja

Modal Time History - analize zasnovane na vremenskim imputima, uključujući sile, ubrzanja, brzine i raspored vibracija, uz akcelerometarska očitavanja

Frequency-based Analysis - imputi zasnovani na frekvencijama (umesto na vremenskim intervalima), pomoću kojih analiziramo amplitude u cilju predviđanja tačke u kojima objekat ne može više da izdrži vibracije. Ovde spadaju tri tipa posebnih analiza: Harmonic Analysis, Random Vibration (PSD analize) i Response Spectrum Analysis.

Simulacije vibracija >

SOLIDWORKS Motion

Odoo image and text block

Kinematika i dinamika mehanizama (time-based)

SOLIDWORKS Motion vrši simulacije rada pokretnih elemenata u sklopovima. Definisanjem motora, kontakata i opterećenja koja deluju na ceo sistem, softver izračunava opterećenje pojedinačnih delova.

Konstruktoru daje odgovor na pitanja da li će mehanizam raditi, da li će se delovi slomiti ili plastično deformisati, određuje brzine i ubrzanja pokretnih elemenata, prikazuje podatke u obliku dijagrama...

Pogledajte kako inženjeri Solfinsa rešavaju realne inženjerske probleme primenom ovog modula.

Odoo image and text block

 

Kinematika i dinamika mehanizama (event-based motion) 

Ovaj modul radi sve što i time-based analiza, ali ima mogućnost definisanja kompletnih gantograma jednog sistema ili mašine i jednostavno računanje ciklusnih vremena i pripremu za programiranje PLC-a za upravljanje. Sistem nam dozvoljava da matematički modeliramo, modore, aktuatore, senzore i njihove krive i da na bazi simulacije sagledamo kako će zaista naša mašina raditi.


Dinamička analiza 

Odoo image and text block

Opterećenja u dinamičkim uslovima rada

SOLIDWORKS Simulation može izvršiti linearnu i nelinearnu dinamičku analizu.

Linearna dinamička simulacija izučava dejstvo prinudnih vibracija na posmatrane konstrukcije ili proizvode. Omogućava i zadavanje vremenski zavisnih opterećenja i analizu vremenski zavisnih rezultata.

Nelinearna dinamička simulacija izučava dejstvo vremenski zavisnih opterećenja na nelinearnim materijalima. Utvrđuje udarne sile kao i brzine, ubrzanja, napone, pomeranja i relativne deformacije.

Nelinearna analiza

Odoo image and text block

Naponi i deformacije izvan granice elastičnosti

Nelinearnost se može izraziti kroz analizu materijala kao što su plastika, elastomeri ili metali koji se različito ponašaju pri visokim naprezanjima.  

SOLIDWORKS Simulation omogućava analizu kod koje je prisutna i moguća trajna deformacija. Korišćenjem ovog softvera moguće je posmatrati i efekte tečenja materijala, velikih deformacija (opružni elementi), promene svojstva materijala sa promenom temperature...

Analiza izvijanja i stabilnosti konstrukcija

Odoo image and text block

Linearno i nelinearno izvijanje

Opterećenje na izvijanje predstavlja jedno od najsloženijih i najkritičnijih deformacionih stanja mašinske konstrukcije, pa ga je stoga potrebno detaljno proveriti u procesu verifikacije dizajna.

SOLIDWORKS Simulation u virtuelnom okruženju omogućava simulaciju proizvoda na linearno (Euler-ovo izvijanje) ali i nelinearno izvijanje. Jedna od prednosti SOLIDWORKS Simulation softverskog rešenja jeste i činjenica da se opterećenje na izvijanje može analizirati sa i bez uticaja spoljašnjih opterećenja. Mogu se analizirati individualni delovi i sklopovi.

Termalna analiza

Odoo image and text block

Određivanje temperaturnog polja

Modul termalne analize u SOLIDWORKS Simulation softveru omogućava određivanje uticaja termalnih promena na konstrukciju, analizu transfera toplote kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. Korišćenjem ovog modula korisnik može izvršiti analizu problema koji nastaju usled zagrevanja ili hlađenja konstrukcije.

Prikaz raspodele temperature (temperaturnog polja) na posmatranom objektu pomaže konstruktoru da bolje shvati uticaj termalnih napona na čvrstoću mašinskog sistema ili konstrukcije, i da na osnovu dobijenih podataka izvrši potrebnu modifikaciju.

Analiza kompozita

Odoo image and text block

Kompozitne konstrukcije

Omogućava analizu kompozitnih struktura, napravljenih od višeslojnih materijala ili sendvič panela. Čvrstoća kompozitnih materijala se analizira kroz nekoliko različitih kriterijuma otkaza: Tsai-Hill, Tsai-Wu ili kroz analizu maksimalnih normalnih napona.

Optimizacija konstrukcija

Odoo image and text block

Višekriterijumska analiza konstrukcije

Višekriterijumska optimizacija automatski određuje optimalne konstrukcione karakteristike proizvoda i konstrukcija na bazi definisanih kriterijuma.

Osnovni kriterijumi mogu biti proračun čvrstoće, deformacije, termalni uslovi, vibracije, stabilnost ili izvijanje. Na osnovu tih kriterijuma sistem optimizuje geometriju, zapreminu ili masu i omogućava korisniku da:

 • Pronađe jednostavan put do najboljeg rešenja

 • Uporedi cenu dela/sklopa od različitih materijala

 • Uoči da li deo/sklop može biti jeftiniji, lakši ili manji

Drop test analysis

Odoo image and text block

Simulacija pada sa visine

Korišćenjem SOLIDWORKS Simulation-a u virtuelnom okruženju može se odrediti šta će se desiti prilikom pada proizvoda ili konstrukcije na različite vrste podloga.

Simulacija pada sa visine može odrediti i šta se dešava između delova proizvoda prilikom pada, što dodatno pomaže u procesu verifikacije dizajna proizvoda.

Analiza sudova pod pritiskom

Odoo image and text block

Pressure Vessel design

Analiza sudova pod pritiskom vrši se pod uticajem kombinacije spoljašnjeg opterećenja, pritiska u sudu i temperature da bi se utvrdili naponi u zidu suda u skladu sa međunarodnim standardima i normama.

Topološka studija

 
 

Automatizovana optimizacija delova

Topology Study omogućava korisniku da automatski optimizuje geometriju dela sa postizanjem jednog od sledeća tri parametra:

 • Najbolji odnos čvrstoće i mase dela

 • Postizanje najmanjih mogućih deformacija (displacement)

 • Smanjivanje mase uz ostvarivanje deformacija manjih od zadatih


Tabela funkcionalnosti

SolidWorks Simulation softverski paketi

SOLIDWORKS Simulation paketi

SOLIDWORKS
Simulation Standard

Standard Simulation paket sadrži osnovnu linearnu statičku analizu za delove i sklopove, analizu zamora i analizu kretanja mehanizama. Korisnicima nudi mogućnost naprednog postprocesiranja i pripreme modela za analizu... 
 • Linearna statička analiza za delove i sklopove
 • Analiza kinematike i dinamike mehanizama (time based motion)
 • Analiza zamora konstrukcija
 • Napredni alati za postprocesiranje
 • Napredni alati za pripremu modela za analizu
 • Upoređivanje rezultata između različitih simulacionih studija
 • Praćenje trendova posmatranih parametara prilikom variranja konstrukcije

SOLIDWORKS
Simulation Professional

Professional Simulation paket sadrži sve što i Standard paket, sa dodatnim funkcionalnostima u pogledu frekventne analize, termalne strukturne analize, analize na izvijanje, analize pada sa visine i analize sudova pod pritiskom... 
 • Analiza stabilnosti i izvijanja
 • Analiza kinematike i dinamike mehanizama (event based motion)

 • Termalna analiza
 • Analiza pada sa visine (drop test)
 • Analiza sudova pod pritiskom
 • Optimizacija proizvoda na osnovu podataka iz Simulacione studije
 • Najnapredniji alati za pripremu modela
 • Topološka studija

SOLIDWORKS
Simulation Premium

Premium Simulation paket je najsveobuhvatniji SOLIDWORKS Simulation paket i sadrži sve što i Professional paket, sa dodatnim funkcionalnostima u pogledu dinamičke analize i analize proizvoda od kompozitnih materijala...
 • Linearna dinamička analiza
      1.  Modal Time history
      2. Harmonic
      3.  Random vibrations
      4.  Response spectrum
 • Nelinearna analiza
     1. Nelinearna statička analiza
     2. Nelinearna dinamička analiza
 • Analiza kompozita
 • Podrška za vremenski zavisna opterećenja
 • Podrška za velike deformacije
 • Vršenje simulacionih proračuna na više računara u cilju uštede vremena

Želiš da postaneš napredan korisnik?

Odoo image and text block

Solfins iskustvo za tvoje projekte

Već koristite ili tek želite da uvedete simulacije u vaše projekte? Solfins je kompanija koja pored sertifikovanih aplikativnih inženjera zaduženih za SolidWorks obuke, ima i tim za inženjering, simulacije i proračune koji rade ovu vrstu usluga za domaće i strane kompanije.

Naše iskustvo u primeni softvera za simulacije primenićemo za osmišljavanje i realizaciju obuke inženjera koji rade na vašim projektima, bez obzira da li je u pitanju mašinsko, arhitektonsko ili bilo koje drugo inženjersko projektovanje.

Kontaktirajte nas, iznesite svoj problem, i predložićemo vam rešenje i ponudu za obuku vašeg tima. 

Odoo image and text block

Prijavi se za Simulation obuku već danas!

Sertifikovani Solfins predavači pobrinuće se da stekneš nova industrijski relevantna znanja i veštine u SOLIDWORKS Simulation softveru. Rezerviši svoje mesto već danas, i unapredi svoju karijeru.


Rezerviši svoje mesto >>

 

Solfins webinari za SolidWorks simulacije - 4 tutorijala sa 5+ primera

Osnovne simulacije delova, sklopova, pokreta, zavarenih konstrukcija, dostupne su već u SolidWorks 3D CAD softveru (u Premium paketu). Saznajte kako naš tim za mašinsko projektovanje koristi ove simulacije da testira, unapredi i optimizuje naše projekte složenih konstrukcija i mašina za klijente.

Saznaj više >