CATIA obuke

CATIA MECHANICAL - OSNOVNI KURS

Naučite kako da napravite delove i sklopove u CATIA V5 i kako da napravite jednostavne crteže delova i sklopova...

Više informacija >

CATIA MECHANICAL - NAPREDNI KURS

Naučite kako da započnete kompleksni projekat od svojih specifikacija ("top down" pristup) i završite uz korišćenje već postojećih podataka...

Više informacija >

CATIA SURFACE - OSNOVNI KURS

Ovaj kurs će vas osposobiti da koristite Generative Shape Design alate koji su dostupani kroz MD2 licencu, da kreirate žičane modele i površine...

Više informacija >

CATIA V5 FOR SURFACES

Naučite kako da napravite krive i površine koristeći Generative Shape Design, kako se analizira žičani model i kvalitet površine i kako je moguće otkloniti nedostatke...

Više informacija >

CATIA V5  SURFACE DESIGN EXPERT

Naučićete napredne alate za kreiranje površina, proveru kvaliteta, tehnike korekcije i stvaranje površina u multi-model okruženju...

Više informacija >

CATIA V5 CORE AND CAVITY DESIGN

Naučite kako da napravite Core i Cavity od modela za koji konstruišete alat, metode koje se koriste za kreiranje Core i Cavity oblasti dela...

Više informacija >

CATIA V5 TOOLING DESIGN

Naučite osnove dizajniranja alata i kako da kreirate i instancirate različite komponente alata...

Više informacija >

CATIA V5 MOLD TOOLING DESIGN

Naučite kako da konstruišete alate za brizganje plastike i njihove komponente koristeći standardne i korisnički-definisane kataloge..

Više informacija >

CATIA GENERATIVE DRAFTING

 Kurs pokriva CATIA V5 Drafting workbench za kreiranje crteža, kreiranje crteža na osnovu 3D modela kreiranjem projekcija...

Više informacija >

CATIA DETAIL DRAFTING

Naučićete kako da koristite Drafting workbench alate za kreiranje interaktivnih pogleda proizvoda, kako da koristite napredne alate za dressup i anotaciju pogleda...

Više informacija >

CATIA FUNCTIONAL TOLERANCING AND ANNOTATION

Naučite kako da anotirate 3D deo, kako da kreirate anotirane površine i dodate i kontrolišete 3D anotacije površina...

Više informacija >

CATIA GENERATIVE SHEETMETAL DESIGN

Na kursu ćete naučiti kako da kreirate sheet metal delove korišćenjem standardnih wall, bend i stamping opcija, i kako da koristite standardne i userdefined materijale...

Više informacija >

CATIA V5 PART DESIGN

Naučite kako da koristite CATIA Part Design workbench za dizajn 3D mašinskih delova od 2D crteža, kako da kreirate i modifikujete solid features...

Više informacija >

CATIA V5 PART DESIGN EXPERT

Naučite kako da kreirate kompleksne 3D mašinske delove uz pomoć Boolean pristupa, kako da radite u Multi-Model okruženju...

Više informacija >

CATIA V5 PRODUCT DESIGN

Na kursu ćete naučiti da kreirate jednostavne strukture proizvoda i kako da dodate postojaće komponente i pravilno ih pozicionirate...

Više informacija >

CATIA V5 PRODUCT DESIGN EXPERT

Kako dizajnirati delove u kontekstu komplekse proizvodne strukture uz pomoć kolaborativnih inženjerskih metoda, kako optimizovati CATIA performanse...

Više informacija >

CATIA V5 SKETCHER

Naučite kako da koristite CATIA Sketcher workbench, kreirate 2D crteže crtanjem i ograničavanjem različitih geometrijskih elemenata...

Više informacija >

CATIA IMAGINE AND SHAPE

Na kursu ćete savladati Imagine and Shape workbench za kreiranje novih oblika proizvoda, unapređenje stila proizvoda...

Više informacija >

CATIA FUNCTIONAL MOLDED PARTS

Biće objašnjeno kako da koristite Functional Molded Part workbench za kreiranje kalupnih delova i kako da finalizirate deo korišćenjem dodatnih dress-up opcija...

Više informacija >

CATIA - PRELAZ NA 3DEXPERIENCE

Na ovom kursu naučićete kako funkcioniše novi intefejs 3DEXPERIENCE Platforme, kako da se povežete na platformu, da upravljate projektima, tražite dokumente...

Više informacija >

PRELAZ NA 3DEXPERIENCE ZA MAŠINSKE INŽENJERE

Naučićete kako da dizajnirate novi deo pomoću 3DEXPERIENCE platforme, da ubacite deo na tačnu poziciju u sklopu uz korišćenje realcija. kako dodati materijale...

Više informacija >

CATIA CAM KURSEVI

CATIA NUMERICAL CONTROL INFRASTRUCTURE

Naučićete kako da koristite različite funkcionalnosti koje se često koriste u Machining workbench-u u CATIA softveru...

Više informacija >

CATIA PRISMATIC MACHINING

Naučite kako da definišete i upravljate NC programima za mašining delova uz pomoć prizmatičnih mašining tehnika u prismatic machining (PMG) workbench-u....

Više informacija >

CATIA SURFACE MACHINING

Na kursu ćete naučiti da definišete i upravljate NC programima za mašining delova koji su kreirani uz pomoć Surface ili Solid geometrije...

Više informacija >

CATIA ADVANCED PART MACHINING

Kako generisati visokokvalitetne NC programe za mašining kompleksnih 3D delova i slobodnih oblika uz pomoć naprednih tehnika mašininga...

Više informacija >

CATIA MULTI-AXIS SURFACE MACHINING

Naučite da generišete visokokvalitetne NC programe za mašining kompleksnih 3D delova i slobodnih oblika uz pomoć Multi-Axis tehnika mašininga...

Više informacija >

DELMIA Robotics

Programiranje robota kroz Delmia V5 aplikacije...

Više informacija >