Brodogradnja - Projektovanje brodova, čamaca, jahti u SolidWorks softveru

Primer: Solfins rešenje za brodogradnju

3DEXPERIENCE Platforma u brodogradnji

 
 

CATIA na 3DEXPERIENCE platformi

Rešenje koje obuhvata sve što je potrebno za razvoj i proizvodnju bilo kog tipa i dimenzija plovila, uz kompletno rešenje za svaki detalj:

 • projekat, 3D model, simulacije i razvijene šeme za proizvodnju od bilo kog materijala (metal, tkanine, kompoziti)

 • ugrađeni procesi razvoja, simulacija, potvrde dizajna svakog segmenta, upravljanja projektom, upravljanja izmenama i varijantama, renderinga, marketinga, prodaje..

 
 

Projektovanje u brodogradnji

primer solfins projekata

Odoo CMS - a big picture
 
 

Projektovanje trupa broda u SolidWorks softveru

Polazna tačka u našem rešenju - MultiSurf

Odoo - Sample 1 for three columns

AeroHydro - pola veka CAD-a u brodogradnji

AeroHydro je prvi počeo da razvija CAD rešenja za projektovanje brodova i čamaca još u ranim 70-im godinama prošlog veka. Još tada su uspeli da razviju sofisticirane aplikacije za razvijanje složenih površina za industrijske potrebe. 

Odoo - Sample 2 for three columns

MultiSurf CAD rešenje

MultiSurf je rezultat više od 25 godina istraživanja i razvoja u oblasti složenih formi i površina. MultiSurf je kombinacija industrijske snage i tehnologije AeroHydro-a, a sa SolidWorks softverom predstavlja neprevaziđen, moćan, a istovremeno lak za upotrebu softverski alat za dizajn brodova, jahti i čamaca.

Odoo - Sample 3 for three columns

Šta radi MultiSurf?

 • Projektovanje površina trupa

 • Podela površina na pojedinačne table

 • Razvoj i markiranje površina oplate

 • Procena težine i težišta broda

 • Uticaj tankova na plovne karakteristike

 • Hidrostatika

 • Veza sa softverima za proračun brzine broda

Tipovi površina u MultiSurf softveru

Razdvojive površine

Razvojive površine – u razvijenoj formi imaju pored markera za pozicije rebara (zeleno) i markere za izvodnice (crveno) po kojima je na apkant presi moguće savijati lim i na taj način dobiti željeni oblik bez deformacije na "čekiću". Ključna korist je smanjenje vremena potrebnog za deformaciju lima i mogućnost da manje obučeni radnici budu uposleni na poslovima deformacije limova. Povećana tačnost se podrazumeva, a potreba za tehnološkim dodacima se gubi.

Nerazdvojive površine

Nerazvojive površine – Razlika u odnosu na prethodne je u kasnijem proizvodnom postupku za deformaciju, odnosno oblikovanje površina oplate trupa. Nerazvojive površine se mogu dobiti deformacijom na „čekiću“ i nekim drugim tehnikama, ali ne prostim savijanjem na presi. U razvoju se kao pomoć operateru na „čekiću“ mogu markirati linije sa istim stepenom deformacije, koje su od velike pomoći u procesu proizvodnje (vidi sliku). 

Video - MultiSurf projektovanje u brodogradnji

 
 
 
 
 
 

Centralno rešenje - SolidWorks

Odoo image and text block

Projektovanje enterijera (Interior design)

 • Layout i raspoređivanje elemenata

 • Detaljno 3D uklapanje ploča i elemenata

 • Provera mogućnosti manipulacije i prostora u montaži

 • Projektovanje nameštaja

 • Profesionalni foto i video renderi

Treća stepenica - ShipWorks

Odoo image and text block

ShipWorks - specijalizovano rešenje za brodogradnju na SolidWorks platformi

Dodatak SolidWorks, koji automatizuje sve ponavljajuće poslove i kreiranje izlaznih izveštaja, radioničke dokumentacije i dodaje sve segmente koji su karakteristični za brodogradnju:

 • Automatsko imenovanje i označavanje elemenata

 • Markiranje elemenata

 • Automatizovano definisanje pločastih elemenata, rebara, pregradnih zidova, kolena, traka i profila

 • Automatizovana veza sa softverima za „pakovanje“ delova (nesting), kroz direktnu vezu sa bazom podataka (Lantek) ili eksportovanjem svih pločastih elemenata na brodu u DXF format.

 • Automatizovano kreiranje šablona i dokumentacije za savijanje profila i deformaciju elemenata oplate

 • Razvoj elemenata oplate trupa...

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Četvrta stepenica - Lantek

Odoo image and text block

Direktna integracija SolidWorks-a i ShipWorksa sa industrijskim standardom za programiranje CNC mašina za sečenje lima

Lantek Expert Cut is a CAD / CAM system specially designed to automate the programming of sheet metal cutting machines (oxy-cut, plasma, laser, water jet). It is the result of more than 25 years experience in close collaboration with both manufacturers and users of these types of machines. It perfectly combines machine technology with customers’ programming and management requirements.

Lantek Expert Cut is designed in such way, so that users only have to follow the steps indicated by the system.

SolidWorks PDM - Ovde sve povezujemo u jednu celinu

Odoo CMS - a big picture

SolidWorks Enterprise PDM – upravljanje dokumentima i informacijama o proizvodima, timski rad, procedure, odlučivanje, lansiranje u proizvodnju i nabavku...

Kako smo zamislili naše rešenje?

Postupak projektovanja broda 

Odoo CMS - a big picture

Direktna integracija i jednostavno vođenje projekta kroz faze i softvere

Odoo CMS - a big picture

Bidirekciona veza SolidWorks i Multisurf softvera

Podela na sekcije i izrada koncepta

Odoo - Sample 1 for three columns

 

Definisanje funkcionalnih celina unutar broda. Konkretno, rezervisanje prostora u u krmi i analiza zapremina tankova i ostalih funkcionalnih elemenata.

Odoo - Sample 2 for three columns

 

SolidWorks omogućava rad sa površinama i zapreminskim (solid) modelima. Prikazanom metodologijom se definiše koncept i zauzeće prostora u krmi, ali se isti modeli kasnije koriste za dobijanje elemenata čelične konstrukcije.

Odoo - Sample 3 for three columns

 

Ovde je moguće u ranim fazama projekta rezervisati prostor za brodsku opremu, cevovode, tankove...

Svaka izmena na zapreminskim modelima, reflektovaće se i na samu čeličnu konstrukciju (rebrenice i pregradni zidovi).

Veza sa MultiSurf površinama je i dalje prisutna!

Čelična konstrukcija i površinski model

Odoo - Sample 1 for three columns

 

Koristeći površinski model trupa i zapreminske modele iz prethodnog koraka dolazimo do površinskog modela konstrukcije. Ovakav pristup omogućava kreiranje velikog broja rebara i pregrada odjednom, čime se postiže znatno veća produktivnost u odnosu na „element po element“ pristup, prema kome se svako rebro i njegovi elementi tretiraju posebno.

Odoo - Sample 2 for three columns

 

Treba napomenuti da je veza sa svim prethodnim koracima i dalje aktivna i da izmena površine trupa dovodi do izmene svih elemenata u konstrukciji.

Odoo - Sample 3 for three columns

 

Normalno je očekivati da, ako je izmena takva da brod ne liči na svoju izvornu varijantu, dođe do problema sa ali se oni mogu rešiti veoma brzo, jer ako problem postoji SolidWorks nas o tome obaveštava.
Površine oplate

Odoo - Sample 1 for three columns

 

Paralelno sa definisanjem rebara i pregrada, vrši se podela oplate sekcije na table, ofsetovanjem za debljinu lima i trimovanjem mesta na kojima ima kolizije. 

Odoo - Sample 2 for three columns

 

Ovde se takođe zbog same izrade mogu dodati tehnološki dodaci.

Ovakve površine se sada mogu direktno razviti kroz ShipWorks plug-in za SolidWorks ili se vratiti u Multisurf, kako bi se tamo odradio posao.

Odoo - Sample 3 for three columns

 

Naše rešenje pruža veliku fleksibilnost i mogućnost da se sam proces rada prilagodi potrebama klijenta.

Površine oplate prate sve izmene koje se budu javile u pomenutom lancu.

Sistem označavanja

Odoo CMS - a big picture

Sistem označavanja sekcija, podsekcija i elemenata je automatizovan i izvodi se prema ključu sa slike. Svi elementi imaju prefiks sekcije ili podsekcije u kojoj se nalaze i odrednicu za tip elementa (ploča, profil, traka, koleno...). Moguće je definisati odrednicu i za stranu broda (PS – port side, SB – star board side).

Oznaka elemenata se kasnije koristi kod markiranja.

Struktura celog broda

Ako pretpostavimo da su površinski modeli konstrukcije svih sekcija gotovi i da je još na samom početku osoba odgovorna za projekat  definisala strukturu sekcija i ostalih podsklopova u SolidWorks/Shipworks softveru.

Mi sada tačno imamo definisana mesta u strukturi gde smeštamo pomenute površinske modele. Kada završimo ovaj posao i otvorimo glavni sklop broda, automatski ćemo imati prikaz kompletne konstrukcije broda iako nismo još uvek kreirali niti jedan element.


Ovo je trenutak kada i ekipe koje su zadužene za izradu cevovoda i bravarije mogu da startuju sa poslom jer imaju dobru osnovu za to. 

Ključna korist je to što će svi članovi tima imati uvid u to šta ostali rade i do koje faze u projektu su stigli, kao i paralelni rad svih članova biroa.

Ceo brod i svaka sekcija ponaosob će se svakodnevno „osvežavati“ sa svim izmenama koje se odrade i stećiće se jasna slika o problemima i kolizijama, pa će se većina problema rešavati na nivou 3D modela.

Faze na projektu broda - Upravljanje projektom

Odoo CMS - a big picture

Ključne koristi:

 • Paralelni rad svih službi (trup, cevovodi, bravarija, oprema, enterijer...), kroz SolidWorks Enterprise PDM sistem

 • Detekcija problema i kolizija u ranim fazama projekta 

 • Većina otvora i prolaza za opremu i cevovode će biti isečeni na plazmi umesto na licu mesta zbog paralelnog rada

 • Smanjeni broj intervencija na već ugrađenim elementima (ukrajanje, pravljenje prolaza, otvora ...).

 • Mogućnost sekcijske gradnje, gde bi se većina elemenata cevovoda i bravarije ugradila u samu sekciju pre prebacivanja na „navoz“.

 • Povećan kvalitet i zadovoljstvo kupaca jer se zbog bolje vidljivosti svih podsistema može napraviti funkcionalnija i ergonomskija konstrukcija.

Bravarski sklopovi

Odoo CMS - a big picture
Odoo CMS - a big picture

BRAVARSKI SKLOPOVI

Parametrizacija omogućava brze izmene i primenu bravarskih podsklopova na drugim brodovima

Asocijativnost između 3D geometrije, radioničke dokumentacije i specifikacije materijala (sastavnice)

Kinematika pokretnih elemenata i alati za detekciju kolizije


Simulacije i optimizacija konstrukcije

Odoo CMS - a big picture
 • Provera nosivosti i sigurnosti vaših konstrukcija

 • Testiranje kinematike i izbegavanje kolizija između elemenata

 • Ušteda u materijalu, kroz oduzimanje materijala na mestima gde nije potreban i dodavanjem ukrućenja na mestima koja su opterećena

 • Lakša overa projekta ili izvedenog stanja od strane regulatornih organa

 • Olakšanje konstrukcije broda i poboljšanje plovnih karakteristika

 • Povećano zadovoljstvo kupaca, zbog ergonomskije i kvalitetnije konstrukcije


Odoo CMS - a big picture

Konkretan projekat – provera fundamenta za kran na postojećem brodu:

 • Analiza opterećenja u različitim pozicijama krana, sa maksimalnim opterećenjem

 • Sagledavanje distribucije opterećenja i detekcija slabih tačaka

 • Rekonstrukcija i ponovna provera

 • Poređenje dva rešenja

 • Donošenje ispravne odlukeOdoo CMS - a big picture

Pre i posle - Simulacija unapređene geometrije (na osnovu prve iteracije simulacije prvobitnog dizajna)PROJEKTOVANJE CEVOVODA

 • Biblioteka elemenata za cevovode napravljena prema specifikaciji klijenta

 • Automatsko rutiranje cevnih deonica sa ubacivanjem, kolena, račvi, prirubnica...

 • Automatizovano generisanje izlazne specifikacije materijala i kupovnih komponenti


 • Automatizovano kreiranje radioničke dokumentacije sa izometricima 

 • Izlazni izveštaji su formatirani prema zahtevu klijenta


Odoo CMS - a big picture

Cevovodi na krmi - jednostavno kreiranje uz pomoć biblioteke standardnih delova


Primeri upotrebe SolidWorks softvera u projektovanju brodova, čamaca i jahti

Art of Kinetik (Multisurf + SolidWorks)

Odoo - Sample 1 for three columns

Konstrukcija, površine i sklopovi

Odoo - Sample 2 for three columns

Svi elementi i podsistemi

Odoo - Sample 3 for three columns

Izgled završenog plovila

STX France Cabins enterijeri i Westport Shipyard luksuzne jahte

STX France Cabins je bila ćerka firma STX korporacije specijalizovana za projektovanje brodskih enterijera i luksuznih jahti sa preko 50 SolidWorks licenci samo u sektoru projektovanja enterijera.


Kompanija Westport je prešla na SolidWorks 3D CAD nakon korišćena standardnih 2D CAD rešenja koja su pravila brojne probleme u savremenom dizajnu i proizvodnim procesima. Westport Shipyard Case Study na SolidWorks sajtu >

Dassault Systemes CATIA 3DEXPERIENCE

rešenja za najzahtevnije korisnike

 
 

Za brodogradnju bez kompromisa

Najmoćniji softverski paket za projektovanje koji apsolutno vlada auto i avioindustrijom, dostupan je i za projektante plovila.

Catia 3D Experience >

Upoznaj SolidWorks softversku platformu i traži ponudu!

Solfins isporučuje softver, implementaciju, obuku, podršku..