SolidWorks Manage korak po korak
Upravljanje svime čime se da upravljati

U narednim koracima ćete kroz kratke video klipove sagledati SolidWorks Manage softver. iako je lista dugačka svaki video traje nekoliko sekundi do maksimalno minut, pa je vreme potrebno da sve pogledate manje nego što se čini

Kontrolna tabla

Prvi korak

Dolaskom na posao gledate kontrolnu tablu i na njoj se nalazi sve što je relevantno za vas, vašu poziciju u okviru vaše firme. Drugi korisnici imaju prikaz koji odgovara njihovom opisu posla.

 
 

Projekt menadžment - liste projekata

drugi korak

Direktno sa kontrolne table pristupamo listi projekata, gde dobijamo dublji uvid u statuse svakog projekta, njegove faze ili zadatka.

 
 

Upravljanje projektima - gantogrami

treći korak

Projekti u SolidWorks Manage softveru su neka vrsta kontejnera, koja u sebi sadrži sve potrebne informacije i dokumentaciju vezanu za projekat. Projekat može da se snimi kao templejt i da se koristi za tipične i ponavljajuće aktivnosti. Dobija se standardni gantogram iz templejta koji se može menjati i prilagođavati specifičnostima konkretnog projekta. U jednom prozoru se vide i dodeljuju raspoloživi resursi i zadaci.

 
 

Kreiranje zadataka na projektu

četvrti korak

Za tekući projekat potrebno je izvršiti dodatno testiranje proizvoda. Lako dodajemo komentare za svaki zadatak, alociramo očekivano vreme za izradu i priložimo specifikaciju za testiranje ali i tehničku dokumentaciju proizvoda. U prošlosti ovakve stvari nisu bile moguće jer projekti nisu bili povezani sa tehničkom dokumentacijom, odnosno njenom aktuelnom verzijom. SOLIDWORKS Manage je danas produžena ruka SOLIDWORKS PDM Pro sistema koji mnoge firme u Srbiji i svetu koriste za upravljanje dokumentacijom. Sada je lako pridružiti oba pomenuta dokumenta direktno iz PDM softvera. Dodelićemo još i adekvatne resurse za zadatak i gotovi smo!

 
 

Sastavnica projekta

peti korak

Integracija se proširuje i dalje kada dođe trenutak da kompletiramo sastavnicu projekta. Unutar našeg projekta mi možemo da iskoristimo postojeću sastavnicu iz SolidWorks odnosno PDM softvera. U isto vreme tu sastavnicu proširujemo dodatnim elementima kao što su potrebni alati, pribori, mašine, elektro-komponente, pakovanja, maziva, nalepnice, uputstva... Projekat je gotov samo kada sve te elemente obezbedimo i ugradimo u proizvod.

 
 

Time Sheets - vreme provedeno na projektu

šesti korak

Da bi smo pratili statuse naših projekata, faze u izradi i zadaci imaju procenat kompletnosti koji se sumira i na osnovu svih aktivnosti se predviđa termin završetka. Takođe drugi pristup je da svi koji učestvuju na izradi zadataka svakodnevno popunjavaju izveštaje o utrošenom vremenu (timesheets). Svi korisnici sistema lako biraju projekat, zadatak u okviru projekta i nad njim loguju utrošeno vreme. Na ovaj način se dobija veoma moćan alat za utvrđivanje stvarno utrošenog vremena koje se može porediti sa planiranim vremenom na bazi kojeg smo možda računali cenu i rok izrade i na bazi odstupanja od procene, lako možemo da procenimo da li i koliko će naši projekti kasniti.

 
 

Upravljanje rizicima i neusaglešenostima

sedmi korak

Veoma je važno da se na nivou firme ima pregled nad svim problemima i neusaglašenostima koje se javljaju u okviru projekata. To su mesta koja zahtevaju najveću pažnju menadžmenta i mesta koja mogu da dovedu do kašnjeja projekata. Rizicima se takođe upravlja i zajedno sa neusaglašenostima (issue) rizici se mogu vezati za projekat, gde ceo tim može da vidi šta se dešava i da uvede korektivne mere na razrešenju problema.

Sa integrisanim projekt menadžmentom, povezanim sa CAD informacijama i tehničkom dokumentacijom, uz preplitanje sa korisničkim zadacima i praćenjem utrošenog vremena, moći ćete da završavate sve obaveze na vreme.

 
 

PDM

dokument menadžment

SolidWorks PDM fantastičan alat za upravljanjem inženjerskom sastavnicom, ali kada se tehnička dokumentacija završi, još mnogo toga treba da se uradi izvan prostog nabrajanja sastavnih delova koji čine proizvod. Potrebno je dodati artikle koji nemaju crteže i modele i da kreiramo sve opcije na proizvodu koje klijenti žele da imaju a veoma je složeno da za svaku ovu varijantu kreiramo specifičnu tehničku dokumentaciju. Raditi ove stvari kroz Excel tabele ili manuelnim upisivanjem na CAD sastavnicama može da dovede do grešaka i može da vam onemogući praćenje gde se šta upotrebljava. SOLIDWORKS Manage rešava sve pomenute probleme i u narednim koracima možete videti osnovnu ideju.

Sastavnice i normativi - ne CAD artikli

osmi korak

Prikazani sklop zahteva ugradnju sigurnosnih pojaseva koji se kupuju od dobavljača i nemaju tehničku dokumentaciju. Odabir vrši služba zadužena za sigurnost i kvalitet proizvoda. SolidWorks Manage im omogućava da pronađu postojeće podatke i da odaberu ispravan deo ili podsklop, pregledom povezane dokumentacije. Oni tada ubacuju adekvatan deo u sastavnicu bez potrebe za manuelnim prekucavanjem podataka ili angažovanjem dodatnih inženjerskih resursa koji koriste CAD programe. SolidWorks Manage proširuje izradu sastavnica i normativa izvan inženjeringa i obezbeđuje da se sa jednog mesta upravlja svim artiklima koje je potrebno isporučiti sa proizvodom.

 
 

Kolaboracija sa normativima kroz sve službe u firmi

deveti korak

Zamislimo situaciju da služba marketinga želi nalepnicu sa logoom firme na samom proizvodu? Oni mogu da kreiraju samostalno podatak za nalepnicu i da je dodaju u sastavnicu. Onda marketing može da inicira zadatak kojim obaveštavaju tim za grafički dizajn da započnu sa izradom rešenja. Ovo je samo jedan primer na kome se vidi kros-funkcionalna saradnja cele firme nad sastavnicom proizvoda.  Inače, podaci u SolidWorks Manage sistemu ne moraju biti dokumenti, to mogu biti materijali, gotova roba itd.

 
 

Konfiguracije i varijante proizvoda

deseti korak

U sledećoj simulaciji projekt menadžer zadaje novi zadatak. Ovog puta timu za izradu prateće dokumentacije. Potrebno je prevesti i prilagoditi uputstvo za montažu na engleski i nemački jezik. Koristeći SolidWorks Manage, zadaci se prikazuju u sastavnici, signalizirajući menadžeru šta je sve potrebno da se uradi da bi sastavnica bila kompletirana. Da bi se prilagodili višejezičnoj dokumentaciji, tim za izradu dokumentacije kreira dve varijantne sastavnice na kojima mogu da pridruže uputstva na odgovarajućim jezicima. Ovo je veoma teško i vremenski zahtevno kada se koristi samo CAD softver.

 
 

Lansiranje normativa u proizvodnju

jedanaesti korak

Kroz involviranje više sektora u firmi, naši ne-CAD artikli su ubačeni u sastavnicu (nalepnica sa logotipom) i varijantne sastavnice za različite jezike sa adekvatnim uputstvima za montažu su kompletirane. Projekt menadžer sada ima mogućnost da odobri i lansira finalnu sastavnicu u proizvodnju.

 
 

Upravljanje procesima

proces menadžment

Jedina konstanta u životu je promena? Svaki inženjer je svestan kakve probleme izmene na proizvodima mogu da izazovu! Mnogi od nas znaju da se izmenama može upravljati kroz SOLIDWORKS PDM i njegov workflow podsistem. Mnogim firmama takav workflow ne pruža fleksibilnost i vidljivost na nivou cele firme, koja je potrebna da se izmena sprovede. PDM upravlja procesom izmena nad dokumentima ali je to samo jedna karika u mnogo kompleksnijem procesu izmena gde više ljudi učestvuje i odlučuje, gde se pored izmena dokumenata mora sprovesti čitav niz aktivnosti koje je neophodno pratiti svaki put!

Nemojte upravljati vašim biznisom kroz emailove i nadati se da će svi pročitati svaki vaš email i preduzeti odgovarajuće aktivnosti.

Ako kreirate zadatak u SolidWorks Manage sistemu on postaje vidljiv svima i ako se prekorači rok ulazi u "radar" menadžentu. Na ovaj način se stvara okruženje koje  koje je orijentisano ka završavanju svih otvorenih stavki. 

Ako su procesi standardizovani niko u sistemu ne brine o tome šta je sledeći korak, jer sistem razmišlja o tome i dodeljuje zadatke adekvatnim osobama. 

PDM i Manage čine jedan sistem

dvanaesti korak

SOLIDWORKS Manage je direktno povezan sa SOLIDWORKS PDM sistemom. SOLIDWORKS PDM mi pokazuje gde i u kom sklopu je neki deo ugrađen i gde mu se nalaze crteži. Sada sa SOLIDWORKS Manage softverom vidimo u kojim se sastavnicama i projektima deo koristi i da li je deo zahvaćen izmenama koje su u toku.

 
 

Aktiviranje novih procesa iz PDM-a

trinaesti korak

Korisnici SolidWorks PDM sistema direktno iz svog prepoznatljivog okruženja mogu da iniciraju proces izmena nad nekim artiklom. Kada se proces jednom startuje, sistem se brine da svi odrade svoje aktivnosti i da se ništa ne zaboravi.

 
 

Dodeljivanje odgovornih osoba nad procesom

četrnaesti korak

Faze u procesima mogu biti dodeljene određenim ljudima. Na primer možemo zadužiti šefa razvoja da zahtevu za izmene da inicijalni komentar. ako šef razvoja poželi da svoju aktivnost delegira drugima, to svakako može da uradi.

 
 

Procesni zadaci

petnaesti korak

Zadaci se nalaze svuda u SOLIDWORKS Manage softveru, uklučujući i procese. Da bismo bili sigurni da će posao biti urađen na vreme, moguće je kreirati zadatke, dodeliti ih konkretnoj osobi i alocirati pretpostavljeno vreme izrade.

 
 

Liste zadataka

šesnaesti korak

SOLIDWORKS Manage podseća korisnike sistema kroz liste aktivnih zadataka. Kada se bilo koji korisnik uloguje u sistem prva stvar koju vidi je TO-DO lista sa zadacima koji čekaju njegovo izvršenje.

 
 

Vidljivost procesa

sedamnaesti korak

Da bi se olakšalo snalaženje u sistemu, svi koji su involvirani u neki proces imaju jasan uvid o trenutnom progresu projekta i ko je odgovoran za sledeći korak.

 
 

Procesni izveštaji

poslednji korak

Moguće je generisati brzi izveštaj o izmenama u svakom trenutku. Nema potrebe popunjavati dokument manuelno, jer sistem ima sve informacije i automatski ih može prikazati u formi izveštaja. SolidWorks Manage može automatski da šalje izveštaje bilo kome kako se ništa od obaveza ne bi propustilo.

SOLIDWORKS Manage vam pomaže da upravljate kompleksnim procesima, sa paralelnim aktivnostima i izvršiocima i daje vam mogućnost da bez obzira na česte promene u ljudstvu imate ponovljivost u izvršavanju procedura i ponovljivost kvaliteta vaših proizvoda.

 
 

Primeri procesa kojima upravljamo

u jednoj firmi sve se svodi na proces

 

Proces upravljanja neusaglašenostima. U pogonu je nastao škart. Šta je sledeći korak. Ko preduzima aktivnosti u lancu.

Proces ulazne kontrole. Stigla je isporuka materijala. Ko preuzima robu, kako proverava kompletnost pošiljke? Na koji način proverava kvalitet isporučenih materijala?

Novi zaposleni dolazi na posao. Da li imate kompletno definisan proces njegovog uvođenja u posao? Ako imate da li ste sigurni da je svako od mentora uradio svoj deo posla? 

Proces verifikacije proizvoda za isporuku. Završili ste mašinu za klijenta. Šta je sve potrebno da se uradi da bi ona bila spremna za isporuku?

Proces lansiranja u proizvodnju. Kompletirali ste tehničku dokumentaciju proizvoda. Koje je korake potrebno sprovesti svaki put da bi se dokumentacija spustila u proizvodnju i da bi se greške uočile na vreme?

Stranica proizvoda

solidworks manage

Vodič kroz MySolidWorks portal
Centralno mesto za SOLIDWORKS edukaciju