SolidWorks sertifikacija za sve SolidWorks korisnike
Specijalni benefiti za komercijalne i EDU klijente

Kompanija Dassault Systèmes koja je vlasnik SolidWorks-a pruža mogućnost svim SolidWorks korisnicima da validiraju poznavanje funkcionalnosti SolidWorks softvera u vidu zvaničnog dokumenta - sertifikata. SolidWorks Certification Program omogućava korisnicima da se sertifikuju u preko 10+ različitih disciplina, a neki od dodatnih benefita su:

  • Svi sertifikati su internacionalno priznati i važe doživotno

  • Svi sertifikati su vezani za osobu koja položi sertifikat

  • Svi sertifikati se polažu online korišćenjem specijalizovanog programa

  • Proces polaganja se aktivno prati, svaka zloupotreba se kažnjava


SolidWorks ispiti su dostupni za polaganje svim SolidWorks korisnicima, pa čak i onima bez kupljene SolidWorks licence. Polaganje SolidWorks ispita se plaća po cenovniku utvrđenom na SolidWorks-ovom sajtu, dok korisnici sa komercijalnim i EDU licencama imaju posebne pogodnosti. 

Ceo proces sertifikacije i izdavanja sertifikata administrira kompanija Dassault Systèmes koja je vlasnik SolidWorks-a, Solfins nema nikakav uticaj na proces sertifikacije i izdavanja sertifikata. 

Odoo image and text block

Benefiti za Komercijalne i EDU klijente


SolidWorks korisnici sa komercijalnim i EDU licencama na održavanju imaju pravo na besplatno polaganje SolidWorks sertifikata. Celokupan proces se bazira na generisanju kodova koji se mogu iskoristiti pri polaganju SolidWorks ispita.

Broj kodova koji se mogu generisati je vezan za samu SolidWorks licencu.

Dodatne informacije i svi benefiti su prikazani u tabeli ispod.

Komercijalne licence

Za besplatno polaganje SolidWorks sertifikata potrebno je generisati kodove za polaganje. Kodovi se mogu generisati dva puta godišnje i to u dva perioda:

  • Prvi period: 1. januar - 30. jun

  • Drugi period: 1. jul - 31. decembar

Istovremeno se mogu generisati dva koda za polaganje koji su grupisani na sledeći način:

  • Prva grupa kodova: korisnik može generisati kod za polaganje CSWA ili CSWP sertifikata

  • Druga grupa kodova: korisnik može generisati kod za polaganje jednog od CSWPA sertifikata
    U okviru ove grupe može se generisati i kod za polaganje Additive Manufacturing sertifikata.

Kodovi su vezani za individualne SolidWorks licence i mogu se generisati samo ukoliko su licence na održavanju. Generisani kodovi važe 180 dana.

Primer: Ukoliko klijent poseduje tri licence od kojih je samo jedna licenca na održavanju, kodovi se mogu generisati samo za tu jednu licencu.
U ovom konkretnom slučaju mogu se generisati ukupno 4 koda koja pripadaju toj jednoj SolidWorks licenci (2 za prvi i 2 za drugi deo godine).

Procedura generisanja kodova - Komercijalni klijenti >>

EDU licence

Edukacione ustanove sa EDU SolidWorks licencama na godišnjem održavanju mogu besplatno generisati kodove za polaganje SolidWorks ispita, kako za nastavno osoblje tako i za studente.

Za EDU licence ne postoje posebna ograničenja, osim što SolidWorks licence moraju biti na godišnjem održavanju i da se u toku jedne kalendarske godine može generisati broj kodova jednak broju SolidWorks EDU licenci.

Pošto je proces generisanja kodova za EDU licence nešto složeniji, detaljna procedura objašnjena je na zasebnom Solfins blog-u.

Procedura generisanja kodova - EDU klijenti >>

Napomena: Većina ispita testira poznavanje SolidWorks-a na praktičnim primerima, dok manji broj ispita sadrži i teoretska pitanja. Ispiti koji su isključivo teoretski su posebno naglašeni.

SolidWorks Manage korak po korak
Upravljanje svime čime se da upravljati