Organizacija dokumentacije, upravljanje izmenama, aktivnostima i neusaglašenostima

Collaborative Industry Innovator (CSV)

VIDEO: Kako izgleda rad na 3DEXPERIENCE platformi?

 
 

Jednostavnost rada na 3DEXPERIENCE platformi:

+ upravljanje dokumentacijom sa jednog mesta

+ timski rad i komunikacija na projektima

+ proces verifikacije svakog segmenta projekta

+ upravljanje izmenama i varijantama

 
 

SolidWorks 3D CAD integracija

 
 

CATIA integracija

 
 

DraftSight ili Autocad (DWG) integracija

Collaborative Industry Innovator (CSV) uloga na 3DEXPERIENCE platformi, namenjena je korisnicima koji sarađuju na projektima na samoj platformi i bitno im je da dokumentacija na kojoj rade bude pod kontrolom po pitanju verzija i revizija, u smislu prava pristupa, statusa, gde se odvaja dokumentacija koja je zvanična i publikovana za upotrebu od dokumentacije koja je u procesu izrade. Veoma je bitno napomenuti da se kroz ovu rolu upravlja kako 3D i 2D CAD dokumentacijom i kompleksnim relacijama koje se tu javljaju, tako i klasičnom office, word, excel, pdf i ostalim tipovima dokumenata.

Drugi segment aplikacije je upravljanje aktivnostima samih ljudi kroz task menadžment uz svu pomenutu funkcionalnost osnovnog modula platforme, koji je preduslov za ovu ulogu.

Sama CSV rola ima i veoma važan segment za upravljanje problemima i neusaglašenostima na nivou kompanije. Svi u službama kvaliteta dobro znaju da im je ovaj segment potreban, ali i na svim ostalim nivoima firme je potrebno reagovati na krizne situacije i probleme koji se javljaju u firmi. Za ovaj segment odgovorna je Issue Management aplikacija.

Sve funkcionalnosti ovog paketa su detaljno objašnjene u nastavku ove stranice...

KLJUČNE aplikacije u Industry Innovator (CSV) roli

 
 

Upravljanje zadacima

CSV korisnička uloga poseduje alate za kreiranje međusobno zavisnih zadataka i organizaciju timova. 

Koristi i klasičnu Kanban kontrolnu tablu za praćenje izvršenosti zadataka, sa mogućnošću dalje razrade pojedinačnih zadataka.

Ono što 3DEXPERIENCE platformu izdvaja od svih drugih sličnih alata jeste mogućnost dodavanja 3D modela direktno u zadatak - iz baze se jednostavno izabere model i odmah je dostupan svima kojima je zadatak dodeljen.

 
 

Organizacija dokumentacije

Umesto klasične folderske strukture desktop sistema, 3DEXPERIENCE platforma koristi organizaciju bukmarkova (kao npr Google Chrome), gde je vizuelno struktura slična i jednako se logično i jednostavno organizuje, ali omogućava bolji pregled, direktno pristupanje fajlovima i svim važnim elementima projekta, uz mogućnost slanja direktnog linka. 

Jedna od prednosti ovakvog koncepta jeste i mogućnost imenovanja bukmarkova prema internom dogovoru, pa praktično traženje i komunikacija o pojedinačnim fajlovima ne mora da prati šifre delova i zvaničnu terminologiju koja često nije podesna za svakodnevni rad - a sve se dobija bez dupliranja fajlova ili opasnosti da se izgube reference.

Isto tako, elementi koje koristite u više projekata i varijanti, jednostavno se dodaju u novu "granu" kao link/bukmark, bez umnožavanja fajlova, novog imenovanja, itd.

 
 

Sigurnost i čuvanje projektne dokumentacije

CSV korisnička uloga na 3DEXPERIENCE platformi podrazumeva i administrativnu ulogu za dodeljivanja različitih korisničkih pristupa dokumentaciji projekta i to:

  • mogućnost pregleda fajlova

  • mogućnost kreiranja i editovanja fajlova

  • mogućnost zamene fajlova

  • mogućnost dodeljivanja zadataka i promene i dodavanja novih uloga


Organizacija kroz biblioteke i Bookmarkere

Bookmark na platformi je slično što i folder na desktop računaru. Boookmark ili bukmarker je bolji, jer se može podeliti putem linka sa ostalim kolegama u firmi.

Jedan te isti dokument se može nalaziti u okviru više bukmarkera. To znači da razvoj, servis, prodaja, menadžment može imati svoju klasifikaciju koja prati prirodu svačijeg posla, ali se izmena na dokumentu propagira svuda i ne postoje kopije i problem da se pronađe aktuelna verzija.

PRIMER: kupovne ili standardne komponente se mogu klasifikovati kroz bukmarkere za potrebe nabavke na jedan način, a konstruktori možda žele neke kupovne i standardne delove da drže u okviru bukmarkera koji je vezan za tekući projekat. To je sasvim u redu i koristi se deo sa istog izvora, ali se svako organizuje kako mu odgovara.

 
 

Upravljanje životnim vekom projekata

Jednostavno upravljanje razvojem svakog projekta često može biti otežano predefinisanom strukturom klasičnih sistema. CSV rola na 3DEXPERIENCE platformi omogućava da se razvojni proces jednostavno kreira, menja i prilagođava svakom projektu bez rizika.

Lako kreirajte ključne tačke projekta, definišite uslove za prelazak iz jedne u drugu fazu, dodajte nove grane za različite varijante proizvoda, itd.

Naravno, kao i na drugim mestima, i ovde CSV korisnik ima mogućnost da svaku aktivnost, i svaku odgovornost dodeli odgovarajućem korisniku - na konkretnom projektu - ne za sve projekte! Ovo će dalje olakšati i proširivanje odgovornosti zaposlenih i lakšu transformaciju ljudi na odgovornije položaje, opet bez rizika - od manjih projekata ka većim. 

 
 

Poređenje više varijanti proizvoda

Svaki projekat stvara više opcija koje u nekom trenutku treba da se eliminišu ili definišu kao različite proizvodne varijante - boje, dizajn za levoruke/desnoruke, plastični ili metalni deo, veće ili manje dimenzije, izbor teksture površine, itd.

CSV korisnička uloga ima pristup alatu koji omogućava upoređivanje proizvoda, lako filtriranje duplikata, jasno vizuelno isticanje razlika i mogućnost da se uporede varijante. 

Na raspolaganju su i alati koji već u samoj aplikaciji omogućavaju i dublju analizu kroz pregled preseka, izdvajanje elementa, itd. 

Bilo da konačna odluka treba da se donese u dogovoru sa klijentom, sa drugim sektorima firme ili se untar tima odlučuje, CSV korisnik platforme ima ovde ima alat koji taj posao čini zabavnim u odnosu na frustrirajuće upoređivanje naizgled identičnih dokumenata.

 
 

3D Markup

Aplikacija koja omogućava pregled proizvoda i unos napomena na 3D model:

  • pregledajte model - izmerite, pregledajte preseke..

  • unesite komentare - zaokružite i obeležite ključne tačke, unesite tekstualni komentar

  • jednostavno sačuvajte napomene u vidu slajdova (poput "print screen" funkcije)

Ovako kreirane napomene možete dalje da pretvorite u zadatke, ili da dobijete povratnu informaciju u komentarima na slajdove zašto da ostane tako kako je.

3D Markup >

Odoo image and text block

Upravljanje neusaglašenostima (Issue management)

Aplikacija za upravljanje izmenama i problemima koji se jave u toku razvoja proizvoda.

Ona omogućava da prepoznate i vizuelno pregledate svaki kritični detalj u celokupnom kontekstru proizvoda, kako biste potencijalne probleme prepoznali u najranijim fazama projekta.

Aplikacija omogućava akcentovanje problema, komunikaciju, dodelu zadatka, rešavanje i praćenje svake izmene na projektu.

Odoo image and text block

ENOVIA Product Explorer

Aplikacija za brzu navigaciju i pregled strukture proizvoda koja ubrzava proces razvoja kroz simultani pregled i validaciju tabelarno prikazanih podataka i 3D modela.

Aplikacija podrazumeva i mogućnost napredne kontekstualne pretrage uz pomoć filtera.

Kolaboracija na projektima

Prođite kroz ceo projekat iz ugla CSV korisnika 3DEXPERIENCE platforme

 
 

Novi "problem" koji treba rešiti na projektu može biti tražena izmena od strane klijenta, usklađivanje delova sastavnice sa stanjem na lageru ili standardima nabavke i dobavljača, ili prosto inženjerski nedovoljno dobro rešen detalj koji bi trebalo popraviti..

Bilo koja od tih tema jednostavno se unosi u projekat kao napomena, dalje se odlučuje o njoj i korisnicima se dodeljuju zadaci.. Na kraju se pregleda i odobrava izmena uz automatski sačuvan trag kompletnog procesa. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dodatne aplikacije i integracije za CSV rolu

 
 

Upravljanje projektima

PROJECT PLANER

Project Planer je dodatna opciona aplikacija za CSV korisnike koji žele da prošire funkcionalnosti platforme u cilju daljeg strukturnog upravljanja zadacima i projektima.

Platforma nudi nekoliko nivoa upravljanja projektima, gde je Project Planer osnovna, prati je Project Management i dalje sve do kompletnih alata za profesionalno upravljanje projektima po PMI metodologiji.. 

Upravljanje projektima >

 
 

Collaborative Designer Catia V5

CATIA V5 integracija


Ova aplikacija ili rola, omogućava potpunu integraciju Catia V5 i 3DEXPERIENCE platforme. 

Sve što se radi u platformi, može se otvoriti kroz Catia softver, bilo da su delovi i podsklopovi rađeni u SolidWorks ili 3D CAD softveru nekog drugog proizvođača.

Pogledajte video...

 
 

Collaborative Designer for SolidWorks

SOLIDWORKS integracija


Ova aplikacija ili rola, omogućava potpunu integraciju SOLIDWORKS 3D CAD softvera i 3DEXPERIENCE platforme. 

Sve što se radi u platformi, može se otvoriti kroz SOLIDWORKS softver, bilo da su delovi i podsklopovi rađeni CATIA ili 3D CAD softveru nekog drugog proizvođača.

Pogledajte video...

 
 

Collaborative Designer za DraftSight i Autocad

DWG integracija


Ova aplikacija ili rola, omogućava potpunu integraciju DraftSight ili Autocad softvera i 3DEXPERIENCE platforme. 

U današnje vreme nije dovoljan samo CAD softver koji radi kao ostrvo u vašoj firmi, već povezivanje izlaznih dokumenata iz CAD softvera sa zadacima, projektima, verziranjem, brainstormingom i socijalnom komunikacijom unutar firme, gde se uvek koristi originalni dokument sa izvora i svim zainteresovanim stranama se šalje link ka dokumentu sa mogućnošću gledanja ili editovanja. Vi odlučujete šta kome omogućavate. Da, možete deliti dokumentaciju i sa klijentima i podizvođačima bez 

Pogledajte video...