DELMIAWorks MFG Foundation Finite Scheduling for ASSY

U ovoj lekciji se pokriva terminiranje procesa ili operacija iz radnih naloga na bazi konačnih resursa. Sistem prema konfiguraciji sam raspoređuje procese na radne centre i postavlja ih u redosledu i trajanju usklađeno sa dogovorenom isporukom proizvoda.

Rating
0 0

There are no comments for now.

to be the first to leave a comment.