SolidWorks 3D CAD

NAJPRODUKTIVNIJI I NAPOPULARNIJI 3D CAD SOFTVER

Odoo image and text block

SolidWorks 3D CAD

SolidWorks 3D CAD paket se koristi u procesima razvoja proizvoda, tehnologije, izrade tehničkih uputstava, simulacijama, proračunima i komunikaciji sa kupcima i dobavljačima.

Omogućava laku izradu radioničke i sklopne dokumentacije sa pratećim specifikacijama neophodnim za proizvodnju, nabavku i proračun cene koštanja.

Poseduje specijalizovane module za projektovanje alata i kalupa za plastiku, delova od lima (sheetmetal), zavarenih konstrukcija, cevovoda i elektro instalacija.

U sebi sadrži napredne alate za definisanje složene geometrije i površina, velikih sklopova, kreiranje varijantnih rešenja i familija proizvoda, simulacije mehanizama i radnih uslova, vizualizaciju ideja kroz izradu filmova i fotorealnih prikaza, itd. 

Bez obzira da li ste velika kompanija sa komplikovanim potrebama ili ste mali i želite da imate rešenje koje će pratiti vaš rast, SolidWorks ima podršku i paket koji je upravo skrojen za vas.


Prvi pogled na SolidWorks 3D CAD softver

 
 

SolidWorks 3D CAD paketi

SolidWorks Standard

Standard paket nudi alate za modeliranje delova, sklopova i izradu 2D crteža, ali i specijalizovane alate za modeliranje i razvijanje delova od lima, rešetkaste i zavarene konstrukcije, modeliranje kompleksne geometrije pomoću površina, projektovanje kalupa i alata za livenje i kovanje, definisanje varijanti, familija i konfiguracija proizvoda, osnovne proračune delova i CAM.

SolidWorks Professional

 Professional paket sadrži sve što ima i Standard, sa dodatnim opcijama za ECAD/MCAD kolaboraciju, računanje cene proizvoda, timski rad i praćenje izmena (PDM), automatizovana provera grešaka na modelima i crtežima, biblioteke standardnih delova, napredni fotorealistični rendering, analiza tolerancija i mernih lanaca, reverzni inženjering i rad sa podacima dobijenim sa 3D skenera.
 • Biblioteke standardnih delova - Toolbox

  Preko milion standardnih komponenti i šrafovske robe

  Proračun greda, uležištenja i bregastih mehanizama

  Automatsko ubacivanje šrafovske robe u sklopove na bazi dimenzija i standarda rupa i otvora  

 • Napredni alati za analizu tehnologičnosti
  i povećanje produktivnosti - SolidWorks utilities
  Poređenje delova i crteža i detekcija izmena
  Provera geometrije delova i detekcija zona koje nije moguće obraditi mašinskom obradom
  Analiza debljine zidova i detekcija zona nagomilavanja mase kod odlivaka  

  Napredna selekcija prema brojnim kriterijumima

  Provera simetričnosti

  Automatsko pronalaženje i zamena teksta i simbola na crtežima 

 • Računanje cene i davanje ponuda

  Poređenje troškova proizvodnje
  Automatizovana procena troškova proizvodnje
  Definisanje troškova sopstvene proizvodnje i mašina
  Generator izveštaja o ceni koštanja 

 • Napredni alati za uvoz geometrije - Feature Recognition

  Automatsko prepoznavanje formi i oblika radi lake parametrizacije i editovanja uvezene geometrije iz drugih sistema

 • Kolaboracija sa PCB Design softverima (CircuitWorks)
  Uvoz/izvoz PCB projekata
  Automatsko generisanje sklopova elektronskih komponenti
  Bidirekciona veza sa PCB Design softverima
  IDF, ProStep (IDX), PADS (*.ASC) formati
  PCB zauzeće prostora, visina komponenti…
  Filtriranje komponenti na pločama zbog lakšeg pregleda  

 • Task Scheduler
  Automatsko štampanje, konverzija u različite formate, konverzija u novije verzije softvera
  Kopiranje oblika i formi iz jednog u drugi deo/model

 • SolidWorks Visualize Standard

  Napredni fotorealistični rendering -  (dostupan uz godišnje održavanje)

 • Provera internih CAD standarda- Design checker

  Verifikacija gotovih konstrukcija i crteža u skladu sa kompanijskim standardima i automatska korekcija svih uočenih odstupanja od standarda
  Prilagođavanje pravila i standarda konkretnim zahtevima i potrebama vaše firme 

 • PDM Standard - osnovno upravljanje dokumentacijom

  Centralizovana lokacija za dokumentaciju


  Sigurnost podataka


  Praćenje izmena


  Timski rad

 • eDrawings® Professional
  Kreiranje i publikovanje eDrawings fajlova za razmenu, sa mogućnošću merenja dimenzija na modelima i crtežima.

  Markap i komunikacija kroz modele i crteže

  Podrška za razbijene poglede, animacije i zaključavanje intelektualne svojine lozinkom 

 • Analiza tolerancija i mernih lanaca

  Najgori slučaj RSS max/min

  Identifikacija tolerancija sa najvećim uticajem na rezultujuću meru

  Automatsko ažuriranje tolerancija usled promena dimenzija

 • Reverzni inženjering - Scan to 3D

  Uvoz, editovanje, izrada solid modela iz oblaka tačaka dobijenog sa 3D skenera

 • Auto Trace
  Uvoz slika i prepoznavanje i konvertovanje ivica u vektorsku geometriju
  Uvoz Adobe® Illustrator® fajlova

 • SOLIDWORKS PROFESSIONAL >  

SolidWorks Premium

 Premium pokriva sve funkcije iz Professional paketa uz dodatak alata za simulaciju dinamike mehanizama i dimenzionisanje svih pogonskih i prenosnih elemenata. Premium sadrži napredne proračune nad sklopovima i delovima konstrukcija, razvijanje složenih površina u ravan, kompletan set alata za izradu cevovoda i ventilacionih kanala, elektrokabliranje i uopšte razvod svih vrsta instalacija.
 • SolidWorks Motion - Kinematika i dinamika mehanizama

  Dodavanje opterećenja, opruga, prigušivača, uticaja gravitacije, kontaktni uslovi (trenje), ležišta

  Pomeranja, brzine, ubrzanja, reakcije oslonaca

  Dimenzionisanje motora, cilindara, ostalih aktuatora  

 • Strukturni proračuni za delove i sklopove

  Zadavanje opterećenja, pritisaka, ograničenja, gravitacije, kontaktnih uslova, materijala

  Određivanje stepena sigurnosti, naponskih stanja, ugiba i pomeranja, relativne deformacije   

  Generisanje izlaznih izveštaja i animacija  

 • SolidWorks Sustainability - uticaj proizvoda na životnu sredinu (LCA) podrška za rad sa kompletnim sklopovima (osnovna funkcionalnost u Standard verziji)

 • Rutiranje cevovoda, ventilacionih kanala

  Definisanje kompletnih cevovoda i cevnih ruta

  Fleksibilna creva i krute hidrauličke instalacije

  Prilagodljiva biblioteka standardnih komponenti za cevovode

  Automatsko montiranje visećih i potpornih oslonaca za cevovode

  Automatski izvoz proizvodnih informacija potrebnih za savijanje cevi

  Računanje i generisanje lista delova (sastavnica) i lista sečenje cevi

  Automatsko rutiranje - povezivanje između ulaza i izlaza

  Provera minimalnih radijusa kod cevi i creva. Izvoz u PCF za ISOGEN standard

 • Rutiranje ventilacionih kanala i kanalica za transport elektroinstalacija  

 • Elektrokabliranje

  Rutiranje elektro-kablova i snopova kablova (Wire Harness)

  Definisanje detaljnih ruta za kablove i spletove kablova

  Definisanje krutih i fleksibilnih kanalica za kablove

  Podrška za trakaste (Ribbon) kablove

  Automatska kalkulacija dužina kablova

  Automatsko ravansko dokumentovanje za potrebe proizvodnje

  Lista delova i lista za sečenje

  Automatsko rutiranje kablova

  Ubacivanje pratećih elemenata, konektora, vezica, klema, bužira…  

 • Razvijanje/razmotavanje složenih površinskih geometrija u ravan 

  Razvijanje u ravan limova trupu brodova i čamaca.
  Razvijanje u ravan tekstila i mebl štofova u tekstilnoj i industriji nameštaja
  Brojne aplikacije za izradu šatora, tendi, balona... 

 • 3D Interconnect - otvaranje i editovanje 3D CAD dokumenata iz neutralnih formata i drugih 3D CAD softvera
  Podržani formati: Siemens NX, Pro/Engineer, Creo, SolidEDGE, Autodesk Inventor, STEP, IGES (podržano u verziji Standard) i podrška za CATIA V5 format kroz Premium funkcionalnost

 • Računanje cene i davanje ponuda

  Funkcionalnost iz Professional verzije uz dodatnu mogućnost da se troškovi automatski sumiraju na nivou kompletne sastavnice sklopa proizvoda umesto računanja cene za svaki deo ponaosob.

 • SOLIDWORKS PREMIUM

Znate šta vam je potrebno?

KLIKOM NA DUGME dobijate ponudu za željeni proizvod

Zahtev za ponudu >>

Saznaj više o SolidWorks paketima 

Stotine članaka i video zapisa, koje svakodnevno ažuriramo za vas...